Xác định thiệt hại do vi phạm hợp đồng

Tôi có giao kết một hợp đồng mua máy tính số lượng lớn để bán lại cho một bên khác nhằm hưởng chênh lệch, tuy nhiên bên bán lại  giao hàng chậm trễ, vi phạm thời hạn giao hàng như đã thỏa thuận làm cho tôi cũng chậm tiến độ cung cấp hàng cho khách hàng và bị hủy bỏ hợp đồng. Vì vậy tôi không được hưởng khoản chênh lệch khi bán lại số máy tính đó. Vậy tôi muốn hỏi  trong trường hợp này tôi sẽ được bồi thường đối với những thiệt hại nào.

 

Như bạn trình bày thì bạn muốn xác định xem có những thiệt hại nào được bồi thường do việc vi phạm hợp đồng của bên bán gây ra, do đó áp dụng quy định tại Điều 419 Bộ luật Dân sự 2015 về Thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng:

  1. “Thiệt hại được bồi thường do vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều này, Điều 13 và Điều 360 của Bộ luật này.

  2. Người có quyền có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra mình sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại. Người có quyền còn có thể yêu cầu người có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

  3. Theo yêu cầu của người có quyền, Tòa án có thể buộc người có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người có quyền. Mức bồi thường do Tòa án quyết định căn cứ vào nội dung vụ việc.”

 

Theo quy định này thì khi một bên trong hợp đồng vi phạm nghĩa vụ dẫn đến thiệt hại xảy ra đối với bên kia thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra. Tuy nhiên, bên vi phạm không phải bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau:

– Các bên có thỏa thuận về việc miễn trừ trách nhiệm bồi thường;

– Thiệt hại xảy ra do sự kiện bất khả kháng;

– Thiệt hại xảy ra do lỗi của bên có quyền.

 

Khi yêu cầu bồi thường thiệt hại, bên đưa ra yêu cầu phải chứng minh cho yêu cầu của mình. Những thiệt hại có thể được bồi thường phải là những lợi ích mà lẽ ra bên bị vi phạm sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại. Hay nói cách khác là nếu không vi phạm thì bên bị vi phạm sẽ được hưởng các lợi ích từ việc thực hiện đúng hợp đồng, nhưng do một bên vi phạm nên không được hưởng các lợi ích đó. Do vậy, đây xác định là thiệt hại về lợi ích do hợp đồng mang lại.

Ngoài những thiệt hại được bồi thường, bên vi phạm còn có thể phải trả các chi phí phát sinh do vi phạm hợp đồng. Ví dụ, A và B ký hợp đồng mua bán tài sản. Để có thể tiếp nhận số tài sản mà A sẽ giao, B đã thuê kho để khi A chuyển hàng đến sẽ bảo quản. Tuy nhiên, A đã không giao hàng đúng hạn khiến cho số ngày thuê kho để không tăng lên. Vì vậy, A sẽ phải chịu chi phí thuê kho trong những ngày kho để không.

Thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng có thể bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần. Thiệt hại về vật chất được xác định trên cơ sở những tổn thất thực tế mà bên bị thiệt hại phải gánh chịu. Việc chứng minh tổn thất vật chất có thể xác định được một cách cụ thể theo những bằng chứng mà bên bị vi phạm đưa ra. Tuy nhiên, những thiệt hại về tinh thần thường không được xác định theo những bằng chứng mà bên bị thiệt hại đưa ra, mà do Tòa án quyết định dựa trên những đánh giá chủ quan trong từng trường hợp cụ thể. Do vậy, có thể cùng một tổn thất về vật chất như nhau, nhưng mức bù đắp về tinh thần lại có thể khác nhau.

Như vậy, nếu vi phạm của bên bán không thuộc các trường hợp miễn trừ nghĩa vụ bồi thường thiệt hại thì bạn sẽ được hưởng các khoản bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng gây ra. Đối với tình huống của bạn thì bên bán phải bồi thường khoản chênh lệch mà bạn bị mất do bị khách hàng hủy bỏ hợp đồng. Nếu như bạn có bỏ các chi phí vận chuyển, thuê kho bãi mà không nhận được hàng đúng thời hạn thì bên bán phải thanh toán cho bạn các chi phí này. Trong trường hợp có các thiệt hại về tinh thần như thiệt hại về uy tín, bạn có thể yêu cầu Tòa án xác định để buộc bên vi phạm bồi thường thiệt hại về tinh thần cho bạn.