Xác định giá và phương thức thanh toán

Khi giao kết hợp đồng thì việc xác định giá, phương thức thanh toán sẽ được dựa theo những căn cứ nào?

 

Theo quy định tại Điều 433 Bộ luật Dân sự 2015 về Giá và phương thức thanh toán:

  1. “Giá, phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên. Trường hợp pháp luật quy định giá, phương thức thanh toán phải theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thỏa thuận của các bên phải phù hợp với quy định đó.

  2. Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về giá, phương thức thanh toán thì giá được xác định theo giá thị trường, phương thức thanh toán được xác định theo tập quán tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng.”

Theo quy định trên thì giá và phương thức thanh toán thường được xác định theo thỏa thuận của các bên.

Về giá của tài sản mua bán: Các bên được quyền thỏa thuận về giá của tài sản theo hướng đưa ra một mức giá cụ thể, một phương pháp xác định giá hoặc xác định hệ số trượt giá đối với những tài sản có sự biến động về giá. Các bên có thể thỏa thuận về giá của tài sản là giá thị trường của tài sản cùng loại tại thời điểm và địa điểm thanh toán. Đồng thời, các bên cũng có quyền yêu cầu người thứ ba xác định giá của tài sản mua bán (nhờ cơ quan thẩm định giá để xác định giá của tài sản mua bán).

 

Sự thỏa thuận về giá của các bên bị hạn chế trong một số trường hợp:

+ (i) Đối với những tài sản mà Nhà nước đã quy định khung giá thì các bên chỉ có thể thỏa thuận trong khung giá đó. Ví dụ, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền bán đấu giá quyền sử dụng đất thì giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất không thể dưới khung giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định;

+ (ii) Một số loại tài sản khi mua bán sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định giá. Ví dụ, giá thuê mua nhà ở xã hội có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước sẽ do ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quyết định.

Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận về giá, hoặc có thỏa thuận về giá nhưng không rõ ràng thì giá của tài sản mua bán được xác định theo giá thị trường của tài sản cùng loại tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng.

Về phương thức thanh toán: Phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận, tuy nhiên, nếu phương thức thanh toán do pháp luật quy định hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì các bên phải thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật (thanh toán chuyển khoản) hoặc phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Pháp luật cho phép các bên được thỏa thuận về phương thức thanh toán là một lần hoặc nhiều lần, thanh toán bằng tiền hoặc hiện vật. Tuy nhiên, nếu các bên không có thỏa thuận về phương thức thanh toán thì phương thức thanh toán được xác định theo tập quán tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng.

Như vậy, theo quy định của BLDS 2015 thì giá cả, phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp Nhà nước có quy định về xác định giá hay phương thức thanh toán thì các bên phải tuân theo quy định đó. Nếu thỏa thuận không rõ ràng thì có thể xác định giá theo giá trị trường, phương thức thanh toán theo tập quán tại thời điểm, địa điểm giao kết hợp đồng.