Xác định địa điểm giao kết hợp đồng

Tôi có nhận được giao kết hợp đồng bán hạt điều cho một công ty tư nhân. Tuy nhiên, hợp đồng không có thỏa thuận về địa điểm giao kết hợp đồng tại đâu. Vậy tôi muốn hỏi là pháp luật có quy định cách thức xác định địa điểm giao kết hợp đồng trong trường hợp của tôi không?

Căn cứ vào Điều 35 Luật Thương Mại 2005 quy định về Địa điểm giao hàng:

     “ 1. Bên bán có nghĩa vụ giao hàng đúng địa điểm đã thỏa thuận

  1.  Trường hợp không có thỏa thuận về địa điểm giao hàng thì địa điểm giao hàng được xác định như sau:

      a, trường hợp hàng hóa là vật gắn liền với đất đai thì bên bán phải giao hàng tại nơi có hàng hóa đó;

     b, Trường hợp trong hợp đồng có quy định về vận chuyển hàng hóa thì bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên

     c, Trường hợp trong hợp đồng không có quy định về vận chuyển hàng hóa, nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng, các bên biết được địa điểm kho chứa hàng, địa điểm xếp hàng hoặc nơi sản xuất, chế tạo hàng hóa thì bên bán phải giao hàng tại địa điểm đó;

     d, Trong các trường hợp khác, bên bán phải giao hàng tại địa điểm kinh doanh của bên bán, nếu không có địa điểm kinh doanh thì phải giao hàng tại nơi cư trú của bên bán được xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng mua bán.”

 

Như vậy trong trường hợp hợp đồng không có quy định về vận chuyển hàng hóa, nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng, các bên biết được địa điểm kho chứa hàng, địa điểm xếp hàng hoặc nơi sản xuất , chế tạo hàng hóa thì bên bán phải giao hàng tại địa điểm đó; trong trường hợp khác, bên bán phải giao hàng tại địa điểm kinh doanh của bên bán.

Theo quy định tại Điều 399 Bộ luật Dân sự 2015 về Địa điểm giao kết hợp đồng:

“Địa điểm giao kết hợp đồng do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì địa điểm giao kết hợp đồng là nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của pháp nhân đã đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng.“

Căn cứ vào quy định trên ta thấy Bộ luật Dân sự 2015 tôn trọng quyền tự do ý chí của các bên trong việc xác định địa điểm giao kết hợp đồng. Các bên có thể thỏa thuận về địa điểm giao kết hợp đồng là bất kỳ nơi nào. Nếu các bên không có thỏa thuận thì địa điểm, giao kết hợp đồng được xác định theo nơi cư trú hoặc trụ sở chính của bên đưa ra lời đề nghị giao kết hợp đồng.

Nơi cư trú được xác định theo quy định tại Điều 12 Luật Cư trú 2006: “Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú“.

Trụ sở chính là địa điểm liên lạc, giao dịch trong quyết định thành lập, đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

Các bên tham gia hợp đồng nếu không có thỏa thuận về địa điểm giao kết thì có thể xác định địa điểm căn cứ vào quy định về nơi cư trú và cách xác định trụ sở chính như trên. Mặc dù địa điểm giao kết hợp đồng không phải là yếu tố bắt buộc phải được thể hiện trong hợp đồng. Tuy nhiên, việc xác định địa điểm giao kết hợp đồng lại có những ý nghĩa quan trọng như: là căn cứ để xác định giá của tài sản trong hợp đồng mua bán khi các bên không có thỏa thuận, xác định giá của dịch vụ trong trường hợp các bên không thỏa thuận về giá của dịch vụ, …

Như vậy, trong trường hợp của bạn, nếu không có thỏa thuận thì địa điểm giao kết hợp đồng mua bán hạt điều là trụ sở chính của công ty tư nhân (nếu công ty là bên đưa ra đề nghị giao kết) hoặc tại nơi đăng ký thường trú/tạm trú của bạn (nếu bạn là bên đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng).