Xác định chất lượng tài sản mua bán

Tôi có mua một chiếc xe máy cũ, tuy nhiên tôi và bên bán chỉ làm giấy viết tay mua bán đơn giản không có thỏa thuận cụ thể về chất lượng của chiếc xe. Vậy tôi muốn hỏi là không thỏa thuận về chất lượng như vậy có được không và có cách nào xác định cụ thể chất lượng xe khi không có thỏa thuận trong hợp đồng không?

 

Theo quy định tại Điều 432 Bộ luật Dân sự 2015 về Chất lượng của tài sản mua bán:

  1. “Chất lượng của tài sản mua bán do các bên thỏa thuận.

  2. Trường hợp tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thỏa thuận của các bên về chất lượng của tài sản không được thấp hơn chất lượng của tài sản được xác định theo tiêu chuẩn đã công bố hoặc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  3. Khi các bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về chất lượng tài sản mua bán thì chất lượng của tài sản mua bán được xác định theo tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo tiêu chuẩn ngành nghề.

Trường hợp không có tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tiêu chuẩn ngành nghề thì chất lượng của tài sản mua bán được xác định theo tiêu chuẩn thông thường hoặc theo tiêu chuẩn riêng phù hợp với mục đích giao kết hợp đồng và theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.“

Trong hợp đồng mua bán tài sản, điều khoản về chất lượng của tài sản mua bán không phải là điều khoản cơ bản của hợp đồng. Trên thực tế, pháp luật cho phép các bên có thể thỏa thuận về điều khoản chất lượng.

Nếu chất lượng đã được công bố hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì phải theo các tiêu chuẩn đã công bố hoặc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn chất lượng đã được công bố hoặc quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chất lượng của tài sản mua bán chỉ xác định chất lượng tối thiểu phải đạt được. Nghĩa là, các bên vẫn có thể thỏa thuận chất lượng của tài sản mua bán ở một giới hạn cao hơn các tiêu chuẩn hoặc quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã công bố.

Trường hợp các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ về chất lượng tài sản mua bán thì chất lượng tài sản mua bán được xác định theo tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã công bố (đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thể hiện trên bao bì sản phẩm…) hoặc được xác định theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Nhà nước quy định tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa) hoặc chất lượng tài sản mua bán không thấp hơn tiêu chuẩn ngành nghề đặt ra (mỗi hiệp hội ngành nghề có tiêu chuẩn riêng về hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ… yêu cầu các thành viên phải tuân theo).

Trường hợp không có tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tiêu chuẩn ngành nghề thì chất lượng của tài sản mua bán được xác định theo tiêu chuẩn thông thường hoặc theo tiêu chuẩn riêng phù hợp với mục đích giao kết hợp đồng và theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Như vậy, theo quy định trên thì điều khoản chất lượng không phải là điều khoản cơ bản trong hợp đồng mua bán tài sản. Do vậy, nếu các bạn ký kết hợp đồng mà không có thỏa thuận về chất lượng thì cũng không sao. Việc xác định chất lượng khi không có thỏa thuận sẽ thực hiện theo khoản 2, 3 đã phân tích ở trên. Tuy nhiên, do đối tượng mua bán của bạn là chiếc xe máy cũ nên không thể xác định chất lượng theo tiêu chuẩn do Nhà nước công bố hay tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã công bố được. Do vậy, chiếc xe máy này chỉ có thể xác định tiêu chuẩn chất lượng dựa trên tiêu chuẩn thông thường mà chủ yếu dựa vào nhu cầu của bạn về tính năng, công dụng, mức độ hao mòn… của chiếc xe.