Vô ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe người khác

Nội dung bài viết:

Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác được hiểu là hành vi thực hiện các quy tắc nghề nghiệp hoặc qui tắc hành chính vì cẩu thả hoặc quá tự tin gây hậu quả làm người khác bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ.

 

Theo quy định tại Điều 139 –  Bộ luật hình sự năm 2015  về tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác như sau:

  1. “Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

    a) Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

    b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

  3. Phạm tội đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

  4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

  5. Tư vấn và bình luận về Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015.

Thứ nhất: Điều luật quy định hai tội phạm gồm:

–  Tội vô ý gây thương tích cho sức khoẻ của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.

–  Tội vô ý gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.

Thứ hai: Các yếu tố cấu thành tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.

Mặt khách quan: Mặt khách quan của tội này có các dấu hiệu sau:

+ Về hành vi: Có hành vi vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc vi phạm các quy tắc hành chính dẫn đến gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác (xem giải thích tương tự ở tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc vi phạm các quy tắc hành chính và tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác).

+ Về hậu quả. Hành vi nêu trên đã gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác với tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên. Đây là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này.

Khách thể:

Hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến sức khoẻ của người khác.

Mặt chủ quan:

Người phạm tội đã thực hiện tội phạm này với lỗi vô ý (vì cẩu thả hoặc vì quá tự tin).

Chủ thể:

Chủ thể của tội này là chủ thể đặc biệt, đó là những người được giao thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, ngưòi được giao thực hiện các nhiệm vụ trong quản lý điều hành cơ quan, tổ chức (có hoặc không có chức vụ, quyền hạn).

Về hình phạt.

Điều luật chỉ quy định một khung hình phạt duy nhất với mức phạt là: Phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Được áp dụng đối với trường hợp phạm tội có đủ dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này nêu ở mặt khách quan và chủ quan.

Thứ ba: Hình phạt bổ sung (khoản 2)

Ngoài việc áp dụng hình phạt chính nêu trên, tuỳ từng trường hợp cụ thể người phạm tội còn có thể bị: cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.