Vi phạm quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA

Câu hỏi: Hành vi vi phạm quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án  sử dụng nguồn vốn ODA bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 11, nghị định 50/2016/NĐ-CP, Hành vi vi phạm quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án  sử dụng nguồn vốn ODA bị xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không tổ chức giám sát, đánh giá quá trình thực hiện chương trình, dự án ODA;

b) Thực hiện chương trình, dự án chậm tiến độ mà không có lý do khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi triển khai chương trình, dự án không đúng các nội dung trong quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt Văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.