Vi phạm quy định về chế độ báo cáo và cung cấp thông tin đối với chương trình, dự án ODA

Câu hỏi: Hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo và cung cấp thông tin đối với chương trình, dự án ODA bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 12, nghị định 50/2016/NĐ-CP,  hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo và cung cấp thông tin đối với chương trình, dự án ODA bị xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không tuân thủ chế độ báo cáo kết quả thực hiện chương trình, dự án ODA gửi cơ quan có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin, tài liệu sai lệch cho các bên hợp đồng, tư vấn lập và thực hiện chương trình, dự án ODA.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc lập báo cáo gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Buộc cung cấp thông tin, tài liệu chính xác cho các bên hợp đồng, tư vấn lập và thực hiện chương trình, dự án đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.