Vi phạm quy định về báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

Câu hỏi: Hành vi vi phạm quy định về báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 10, nghị định 50/2016/NĐ-CP,  hành vi vi phạm quy định về báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư bị xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn;

b) Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đầy đủ nội dung.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không trung thực.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc bổ sung các nội dung còn thiếu vào Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này;

b) Buộc gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này.