Trách nhiệm về khuyết tật của vật

Câu hỏi:

Tôi là chủ một cửa hàng đồng hồ cũ, vậy tôi muốn hỏi Luật sư là khi mua bán nếu đồng hồ của tôi có khuyết tật thì tôi có phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bên mua hay không? Tôi xin cảm ơn !

 

Trả lời:

Câu hỏi của bạn có liên quan đến vấn đề nghĩa vụ bảo đảm chất lượng của vật mua bán, do đó căn cứ theo quy định tại Điều 445 Bộ luật Dân sự 2015 về Bảo đảm chất lượng vật mua bán như sau:

“1. Bên bán phải bảo đảm giá trị sử dụng hoặc các đặc tính của vật mua bán; nếu sau khi mua mà bên mua phát hiện khuyết tật làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị sử dụng của vật đã mua thì phải báo ngay cho bên bán khi phát hiện ra khuyết tật và có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác, giảm giá và bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Bên bán phải bảo đảm vật bán phù hợp với sự mô tả trên bao bì, nhãn hiệu hàng hóa hoặc phù hợp với mẫu mà bên mua đã lựa chọn.

3. Bên bán không chịu trách nhiệm về khuyết tật của vật trong trường hợp sau đây:

a) Khuyết tật mà bên mua đã biết hoặc phải biết khi mua;

b) Vật bán đấu giá, vật bán ở cửa hàng đồ cũ;

c) Bên mua có lỗi gây ra khuyết tật của vật.”

Bên bán có phải chịu trách nhiệm về khuyết tật của vật trong cửa hàng đồ cũ không?

Chất lượng của vật mua bán thể hiện thông qua giá trị sử dụng của vật và các đặc tính của vật (vật đã sử dụng hay chưa, mới hay cũ, còn hoàn chỉnh hay bị khuyết tật,…). Chất lượng của vật do các bên thỏa thuận khi giao kết hợp đồng. Nếu các bên không thỏa thuận thì chất lượng của vật được xác định theo chất lượng của vật cùng loại trên thị trường tại thời điểm và địa điểm giao kết hợp đồng. Khi chuyển giao vật, bên bán phải bảo đảm chất lượng của vật theo đúng thỏa thuận.

Nếu sau khi mua mà bên mua phát hiện vật có khuyết tật, làm mất hoặc giảm sút giá trị của vật thì bên mua có nghĩa vụ thông báo cho bên bán ngay khi phát hiện. Khi nhận được thông báo, bên bán phải ngay lập tức khắc phục những khuyết tật của vật, nếu không khắc phục được thì phải đổi vật khác cho bên mua, giảm giá bán và bồi thường thiệt hại nếu có, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Bên bán không phải chịu trách nhiệm về khuyết tật của vật bán trong các trường hợp: (i) Khuyết tật mà bên mua đã biết hoặc phải biết khi mua; (ii) Vật bán đấu giá, vật bán ở cửa hàng đồ cũ; (iii) Bên mua có lỗi gây ra khuyết tật của vật. Bởi vì ở trong những trường hợp này khuyết tật của vật là do bên mua thiếu trách nhiệm trong lúc kiểm tra, hoặc có lỗi gây ra khuyết tật, bên bán không có lỗi nên bên bán không phải chịu trách nhiệm về khuyết tật trong những trường hợp này. Đối với vật  bán ở cửa hàng đồ cũ đều là những vật đã qua sử dụng, chất lượng không được đảm bảo như đồ mới là điều đương nhiên nên bên mua phải chịu rủi ro về khuyết tật của vật, bên bán không chịu trách nhiệm đối với các khuyết tật này và cũng không có nghĩa vụ phải sửa chữa, đổi vật hay bồi thường thiệt hại cho bên mua.

Như vậy, bạn là người bán đồng hồ cũ nên theo quy định trên thì bạn không cần phải chịu trách nhiệm về những khuyết tật của đồng hồ cũ khi bán cho bên mua.