Trách nhiệm của Nhà nước đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân

 

Trách nhiệm của Nhà nước đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân

Báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, là diễn đàn của nhân dân. Báo chí phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng, quản lý của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Do đó, Trách nhiệm của Nhà nước đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân đóng vai trò rất quan trọng.

Khung pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quyền tự do ngôn luận, báo chí, tiếp cận thông tin của công dân là cơ bản đầy đủ, đồng bộ, hoàn toàn tương thích với luật quốc tế về quyền con người. Trong đó, quy định rõ quyền, nghĩa vụ và việc hạn chế quyền này của công dân trong trường hợp cụ thể, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Nhấn mạnh quyền tự do báo chí, tự do công dân rất quan trọng. Do đó, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân phải được xử lý hài hòa và cụ thể hóa tại các chương, điều phù hợp theo đúng tinh thần của Hiến pháp 2013. 

1. Quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân:

a, Quyền tự do báo chí: 

– Sáng tạo tác phẩm báo chí.

– Cung cấp thông tin cho báo chí.

– Phản hồi thông tin trên báo chí.

– Tiếp cận thông tin báo chí.

– Liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí.

– In, phát hành báo in.

b, Quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân

– Phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới.

– Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác.

Bên cạnh đó, tại Điều 12 và Điều 13 Luật báo chí 2016 cũng quy định rõ trách nhiệm của cơ quan đối với quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của công dân.

2. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với quyền tự do ngôn luận của công dân:

 Điều 13 Dự thảo quy định về trách nhiệm của Nhà nước đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân có ba khoản:  

   “1. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình.

  1. Báo chí, nhà báo; phóng viên, biên tập viên chưa được cấp thẻ nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ;

Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân.

  1. Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng”.

Trên đây là một số nội dung công ty ACC cung cấp về trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với quyền tự do ngôn luận của công dân. Khách hàng cần tìm hiểu chi tiết hãy liên hệ chúng tôi.

 

 

Viết một bình luận