Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Con tôi hiện đang học lớp 3. Trong giờ giải lao con tôi có đùa giỡn với một bạn cùng lớp và làm bạn té từ trên cầu thang xuống gãy xương chân. Thầy cô và bạn bè đều xác định là do con tôi đẩy bạn cùng lớp xuống. Xin hỏi trong trường hợp này tôi có phải chịu trách nhiệm bồi thường không?

Khoản 1, điều 599 Bộ Luật dân sự quy định: “Người dưới 15 tuổi trong thời gian học tại trường mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra”. Tuy nhiên, tại Khoản 2, điều 599 Bộ Luật dân sự lại quy định: “Trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 điều này, nếu trường học, bệnh viện, tổ chức khác chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý thì cha, mẹ, người giám hộ của người dưới 15 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự phải bồi thường”.

Như vậy, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trước hết thuộc về trường học nơi con bạn đang học. Trong trường hợp trường học chứng minh được họ không có lỗi trong việc quản lý, bạn mới có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Viết một bình luận