Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

1. Thế nào là Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi?

Theo quy định tại Điều 145 – Bộ luật hình sự năm 2015 về Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi như sau:

“1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Có tính chất loạn luân;

d) Làm nạn nhân có thai;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

e) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

2. Tư vấn và bình luận về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Bộ luật hình sự 2015.

Thế nào là tội giao cấu 

Thứ nhất: Các yếu tô cấu thành tội giao cấu với trẻ em.

Mặt khách quan: Mặt khách quan của tội này thể hiện qua dấu hiệu sau đây:

Có hành vi giao cấu theo sự thoả thuận đồng ý giữa người đã thành niên (từ đủ mười tám tuổi trở lên) với trẻ em từ đủ mười ba tuổi đến dưới mười sáu tuổi. Sự thoả thuận đó được hiểu là cả hai bên đều có ý chí mong muốn được giao cấu với nhau nhưng không vì bất kỳ mục đích có tính chất nào khác (tính là cho giao cấu nhưng không có sự thoả thuận điều kiện như cho giao cấu rồi nhận tiền bạc…)

Chú ý:

Chỉ coi là phạm tội khi một bên là người đã thành niên và một bên là người bị hại là trẻ em cùng thống nhất thực hiện việc giao cấu với nhau. Nếu việc giao cấu chưa được thực hiện, thì không cấu thành tội này mà tuỳ thuộc vào thực tiễn hành vi khách quan của người thành niên đối với trẻ em mà có thể định tội dâm ô vối trẻ em theo Điều 116 Bộ luật hình sự.

Khách thể:

Hành vi phạm tội đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về nhân phẩm, danh dự của trẻ em, xâm phạm đến sức khoẻ và sự phát triển bình thường của trẻ em.

Mặt chủ quan:

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

Chủ thể:

Chủ thể của tội này là bất kỳ người nào đã thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên) và có năng lực trách nhiệm hình sự.

Thứ hai: về hình phạt.

Mức hình phạt của tội phạm này được chia làm ba khung, cụ thể như sau:

– Khung một (khoản 1)

Có mức phạt tù từ một năm đến năm năm. Được áp dụng đối với trường hợp phạm tội có đủ yếu tố cấu thành cơ bản của tội này nêu ở mặt khách quan.

– Khung hai (khoản 2)

Có mức phạt tù từ ba năm đến mười năm. Được áp dụng đối với một trong các trường hợp phạm tội sau đây:

+ Phạm tội nhiều lần (xem giải thích tương tự ở tội hiếp dâm).

+ Đốì với nhiều người (tức từ hai người bị hại là trẻ em trở lên).

+ Có tính chất loạn luân (xem giải thích tương tự ở tội hiếp dâm trẻ em).

+ Làm nạn nhân có thai (xem giải thích tương tự ở tội hiếp dâm trẻ em).

+  Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.

– Khung ba (khoản 3)

Có mức phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. Được áp dụng đối với một trong các trường hợp phạm tội sau đây:

+ Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên.

+ Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.