Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Câu hỏi:

Chị tôi làm việc tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chức vụ quản lý thị trường. Mức lương là 10 USD/giờ. Thời giờ làm việc tại công ty là từ 8h sáng đến 18h chiều. Thứ 4 tuần trước, vì có đoàn kiểm tra đột xuất nên chị tôi được huy động làm thêm giờ từ 20h đến 24h cùng ngày và được cho nghỉ bù 4h vào chiều ngày hôm sau, tức là từ 14h đến 18h. Theo tôi được biết thì tiền lương làm thêm giờ sẽ được tính cao hơn tiền lương làm việc bình thường. Nhưng khi chị tôi hỏi công ty thì được trả lời rằng vì công ty đã sắp xếp nghỉ bù vào chiều hôm sau nên lương làm thêm giờ của chị tôi vẫn được tính như bình thường. Vậy Luật sư có thể giải đáp giúp chúng tôi vấn đề trên được không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 98 Bộ luật lao động 2019 về Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Đồng thời, tại Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn quy định này như sau:

Điều 25. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động được trả lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

a) Người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động;

b) Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.

2. Tiền lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều này được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

3. Người lao động làm việc vào ban đêm theo Khoản 2 Điều 97 của Bộ luật Lao động, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

4. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo Khoản 3 Điều 97 của Bộ luật Lao động thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày lễ, tết.

5. Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần quy định tại Điều 110 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

6. Tiền lương trả cho người lao động khi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này được tính tương ứng với hình thức trả lương quy định tại Điều 22 Nghị định này.”

Như vậy có thể thấy rằng, khi người lao động làm việc thêm giờ, làm việc vào ban đêm thì tiền lương sẽ được tính cao hơn so với thời gian làm việc bình thường. Do đó, trong trường hợp này, phía công ty lấy lý do chị bạn được nghỉ bù vào chiều hôm sau nên tiền lương làm thêm giờ vẫn tính theo tiền lương làm việc bình thường là không đúng với quy định của pháp luật. Bởi vì sau một ngày làm việc mệt mỏi, việc làm thêm giờ có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, tâm sinh lý của người lao động. Vì vậy, việc trả lương khi người lao động làm thêm giờ sẽ được tính cao hơn nhằm bù đắp sự tổn hại về sức khỏe, tâm sinh lý mà người lao động đã bỏ ra vì công việc.

Đối với trường hợp của chị bạn, tiền lương làm thêm giờ được tính như sau:

Vì thời gian làm việc bình thường là từ 8h sáng đến 18h chiều. Chị bạn làm thêm giờ từ 20h đến 24h. Mà thời gian làm việc vào ban đêm được tính từ 22h đến 6h sáng ngày hôm sau. Do vậy, việc tính tiền lương làm thêm sẽ được tính theo hai khoảng thời gian sau:

– Từ 20h đến 22h (2 giờ): Tiền lương làm thêm giờ: 2× 150%× 10 = 30 (USD)

– Từ 22h đến 24h (2 giờ tiếp theo): Tiền lương làm thêm giờ: 2×(150% + 30%+ 20%) × 10 = 40 (USD).

– Tiền lương trong thời gian nghỉ bù (từ 14h đến 18h): 4 × 100% ×10 = 40 (USD).

Do đó, tiền lương làm thêm giờ của chị bạn được tính bằng: 30 + 40 = 70 (USD). Tuy nhiên, vì chị bạn đã được công ty cho nghỉ bù 4h nên tổng tiền lương chị bạn nhận được trong khoảng thời gian này là:

70 – 40 = 30 (USD).

Vì nhận tiền lương là quyền lợi của người lao động nên chị bạn có quyền được yêu cầu phía công ty trả đủ số tiền lương làm thêm giờ mà mình được nhận.