Thủ Tục Xin Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh Cần Gì?

Giấy phép đăng ký kinh doanh là điều kiện bắt buộc đối với việc thành lập cơ sở kinh doanh mới. Vậy để tiến hành thủ tục xin giấy phép đăng ký kinh doanh thì cần gì? ACC là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh là gì?

Giấy phép đăng ký kinh doanh là văn bản mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh.

2. Nội dung của giấy phép đăng ký kinh doanh

 • Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp/Tên hộ kinh doanh.
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp/Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh.
 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn./ Họ, tên, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện hộ kinh doanh.
 • Vốn điều lệ (của doanh nghiệp)/Vốn kinh doanh (của hộ kinh doanh).

3. Chủ thể có quyền đăng ký kinh doanh và thành lập doanh nghiệp

 • Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, trừ trường hợp cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014.
 • Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh.

4. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh cần những gì?

a. Đối với doanh nghiệp tư nhân

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

b. Đối với công ty hợp danh

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

     Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

d. Đối với công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

e. Đối với hộ kinh doanh

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.
 • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

5. Các bước xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị thông tin

Cần chuẩn bị các thông tin như: thành lập doanh nghiệp hay hộ kinh doanh, loại hình doanh nghiệp thành lập, tên của doanh nghiệp/hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh, số thành viên/cổ đông, vốn điều lệ, tra cứu ngành nghề kinh doanh và mã ngành tương ứng, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/chủ hộ kinh doanh, số lao động của hộ kinh doanh.

Lưu ý: 

 • Tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc; không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
 • Người thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh. Nếu lựa chọn kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì phải xác định điều kiện kinh doanh là gì, cần xin loại giấy phép nào.

Bước 2: Soạn thảo và nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, người thực hiện tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp (trường hợp xin giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp), nộp hồ sơ đến Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện (trường hợp xin giấy phép kinh doanh cho hộ kinh doanh).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả

 Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh  hoặc doanh nghiệp/hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 4: Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp)

Doanh nghiệp đăng ký và thông báo mẫu con dấu doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp)

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

Bước 6: Thực hiện thủ tục đăng ký thuế, nộp thuế môn bài

6. Dịch vụ của ACC mang lại lợi ích gì?

 • Tư vấn chuẩn bị các hồ sơ trước khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Giao kết hợp đồng dịch vụ thực hiện trọn gói thủ tục tục xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, làm con dấu, thực hiện thủ tục về thuế.
 • Tư vấn các vấn đề về kế toán, thuế nhằm đảm bảo hoạt động của cơ sở kinh doanh sau khi thành lập.

Như vậy, bài viết đã cụ thể những giấy tờ cần có khi xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Nếu cần hỗ trợ dịch vụ liên quan đến vấn đề này, các bạn hãy liên hệ với ACC.

Viết một bình luận