Thủ tục thu hồi mã số mã vạch

Căn cứ pháp lí:

Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc cấp và quản lý mã số mã vạch.

Thủ tục tiến hành thu hồi mã vạch diễn ra như sau:

– Bước 1: Rà soát doanh nghiệp vi phạm các quy định về mã số mã vạch theo Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc hướng dẫn thủ tục xin ngừng sử dụng mã số mã vạch của doanh nghiệp (trường hợp tự xin ngừng).

– Bước 2: Thẩm định hồ sơ và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

Trong trường hợp bạn xin tự ngừng, thì phải tiến hành nộp 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3.

– Hồ sơ bao gồm:

+ Công văn xin ngừng sử dụng.

+ Quyết định (hoặc bằng chứng) giải thể của doanh nghiệp (nếu có).

+ Bằng chứng hoàn thành nghĩa vụ phí đến thời điểm xin ngừng.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch cũ đã được cấp.

Sau 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

Lệ phí: Không.