Thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cập nhật

Thủ tục giải thế doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là thủ tục hành chính phức tạp và được thực hiện tại nhiều cơ quan hành chính khác nhau. Sau đây cùng ACC GROUP tìm hiểu về Thủ tục giải thế doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

1. Căn cứ pháp luật

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Xét theo quy định tại khoản 17 – điều 3 – luật đầu tư 2014:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được hiểu là doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Trong đó: Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Khi muốn hoạt động kinh doanh tại Việt nam, các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp theo các hình thức sau:

Đối với hình thức góp vốn vào doanh nghiệp:

 • Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần
 • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh
 • Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Đối với hình thức mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp:

 • Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông
 • Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh

3. Thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

a. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ mà không có quyết định gia hạn.
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định.
 • Theo quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp 
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp
 • Biên bản họp; Quyết định giải thể; Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp (nếu có); 
 • Bản chính Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư;  
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Giấy xác nhận của cơ quan Thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
 • Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu (nếu có)
 • Doanh nghiệp nộp kèm các văn bản của Cục thuế, Tổng cục Hải quan và Bảo hiểm xã hội xác nhận doanh nghiệp không còn nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm các loại.   

Trong trường hợp hồ sơ giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không chính xác, giả mạo, những người theo quy định phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

c. Các bước giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Chấm dứt dự án đầu tư (theo quy định tại điều 41- Nghị định 118/2015/NĐ-CP)

Khi giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bước đầu tiên bắt buộc phải thực hiện là chấm dứt dự án đầu tư. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn giải thể thì bắt buộc phải gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định, kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Khi hồ sơ chấm dứt dự án đầu tư của doanh nghiệp hợp lệ, thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành thẩm duyệt và xét duyệt chấm dứt dự án đầu tư cho doanh nghiệp đó.

Bước 2: Tiến hành các bước giải thể doanh nghiệp còn lại theo quy định chung về giải thể doanh nghiệp.

Sau khi đã hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở bước 1 khi chấm dứt dự án đầu tư,doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục thực hiện bước thứ 2 bằng những thủ tục còn lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Cụ thể: 

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ra thông báo quyết định giải thể doanh nghiệp

Quyết định này gồm có các nội dung theo quy định tại khoản 1-điều 202-luật doanh nghiệp 2014

 • Doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp (trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng), thanh lý hợp đồng thuê đất hoặc bàn giao đất (Áp dụng trong trường hợp Công ty thuê đất hoặc được giao đất, thanh lý tài sản cố định, thực hiện các nghĩa vụ về tài chính của Công ty
 • Tiến hành thủ tục đóng mã số thuế Công ty. Thực hiện tại cơ quan thuế. Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan.
 • Gửi quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
 • Hoàn tất thủ tục trả dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu Công ty theo quy định
 • Thực hiện thủ tục giải thể Công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư 

Thời gian tiến hành: sau 180 ngày kể từ ngày gửi quyết định giải thể đến Sở Kế hoạch và đầu tư nếu không có sự phản đối của các bên, trong 05 ngày làm việc Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Khoản 8-điều 202-luật doanh nghiệp 2014)

Còn trong trường hợp thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không hợp lệ thì bạn phải tiếp tục nhận hồ sơ về và hoàn thiện lại cho đến khi được chấp thuận.

Trên đây là những cập nhật về Thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của ACC GROUP.

Viết một bình luận