Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí cho viên chức

Thủ tục giải quyết nghỉ hưu đối với viên chức

Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Trước 3 tháng kể từ ngày công chức, viên chức nghỉ hưu. Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả – Sở Nội vụ (số 86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).
– Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả – Sở Nội vụ kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định: + Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho người nộp. + Trường hợp thành phần hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện thành phần hồ sơ theo quy định.
– Bước 3: Phòng Công chức, viên chức xem xét, thẩm định trình Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương (trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Lãnh đạo sở-ngành, quận-huyện và người giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương).
– Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả – Sở Nội vụ.

Cách thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả – Sở Nội vụ.

Hồ sơ:

+ Công văn đề nghị giải quyết nghỉ hưu đối với công chức, viên chức trong đó nêu rõ nơi sinh, nơi cư trú sau khi nghỉ hưu, số sổ bảo hiểm xã hội, danh sách trích ngang (nếu có từ 02 người trở lên) của Thủ trưởng sở-ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện;

+ Bản sao quyết định lương hiện hưởng của công chức, viên chức;

+ Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội;

+ Bản sao thông báo nghỉ hưu của công chức, viên chức;

– Đơn xin nghỉ hưu đối với người nghỉ hưu trước tuổi;

– Bản photo Biên bản giám định y khoa đối với trường hợp nghỉ mất sức;

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ đối với diện thuộc Sở Nội vụ giải quyết (02 bộ đối với công chức, viên chức thuộc diện trình Ủy ban nhân dân Thành phố).

Thời gian giải quyết:

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Đối tượng:

Công chức, viên chức theo phân cấp thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức cho các đơn vị thuộc Thành phố (Quyết định 3556/QĐ-UBND)

Kết quả:

– Tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức, viên chức thuộc diện Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý. – Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với

Phí, lệ phí

Không

Cơ sở pháp lý

– Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
– Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
– Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;
– Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
– Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;
– Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
– Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh;
– Quyết định số 3556/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phân cấp thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức cho các đơn vị thuộc Thành phố.