Thù lao khi nhận bảo lãnh

Bạn của chị tôi có thực hiện của hợp đồng vay tiền với bên Ngân hàng. Ngân hàng yêu cầu người đó phải có tài sản thế chấp hoặc có người bảo lãnh cho nghĩa vụ trả tiền vay. Do người đó không có tài sản gì để thế chấp, mà lại chơi thân với chị tôi nên có nói với chị tôi để chị thực hiện việc bảo lãnh. Vậy cho tôi hỏi, chị tôi được hưởng thù lao không nếu như nhận bảo lãnh cho họ.

Theo quy định tại Điều 335 Bộ luật Dân sự có quy định về bảo lãnh như sau:

” 1. Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

2. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.”

Thứ nhất, phạm vi bảo lãnh:

Tại Điều 336 Bộ luật Dân sự có quy định về phạm vi bảo lãnh, theo đó khi bạn bảo lãnh cho em họ bạn tại tổ chức tín dụng thì phạm vi bảo lãnh sẽ như sau:

– Bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh.

– Nghĩa vụ bảo lãnh bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, lãi trên số tiền chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Các bên có thể thỏa thuận sử dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

– Trường hợp nghĩa vụ được bảo lãnh là nghĩa vụ phát sinh trong tương lai thì phạm vi bảo lãnh không bao gồm nghĩa vụ phát sinh sau khi người bảo lãnh chết hoặc pháp nhân bảo lãnh chấm dứt tồn tại.

Thứ hai, về việc trả tiền thù lao bảo lãnh:

Theo quy định tại Điều 337 Bộ luật Dân sự có quy định về thù lao như sau: “Bên bảo lãnh được hưởng thù lao nếu bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh có thỏa thuận.”

Như vậy, để có được trả tiền thù lao hay không thì bạn cần thỏa thuận với người em họ của bạn, theo đó khi bạn thỏa thuận với người em họ của bạn, khi bạn bảo lãnh cho em đó tại ngân hàng thì bạn sẽ được hưởng mức thù lao như thế nào? Vấn đề này sẽ do bạn và người em họ của bạn thỏa thuận với nhau về mức thù lao.

Bản chất của quan hệ bảo lãnh, bên bảo lãnh phải thay thế bên được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ của người này khi họ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đối với bên có quyền. Sau đó, bên được bảo lãnh sẽ có nghĩa vụ hoàn lại cho bên bảo lãnh chi phí, tài sản mà bên bảo lãnh đã bỏ ra để thực hiện.

Logic của vấn đề, khi nghĩa vụ của bên bảo lãnh phát sinh thông thường là do bên được bảo lãnh đã không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình khi đến hạn. Lúc này, bên được bảo lãnh có thể suy đoán là khó có khả năng thực hiện được nghĩa vụ hoàn lại cho bên bảo lãnh.

Do đó, trong quan hệ bảo lãnh, pháp luật quy định việc hưởng thù lao của bên bảo lãnh chỉ được áp dụng khi các bên có thỏa thuận cụ thể. Tuy nhiên, trong một số trường hợp pháp luật có quy định về mức phí bảo lãnh thì các chủ thể phải tuân theo (Quy định tại Điều 12 và Phụ lục III – Nghị định số 15/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2011 về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ)

Như vậy, trong trường hợp chị của bạn, chị của bạn được hưởng thù lao nếu như chị của bạn và người kia thực hiện việc thỏa thuận hưởng thù lao.