Thông tư 11/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 161/2014/TT-BTC quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 11/2021/TT-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ NGÀY 31/10/2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật s80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định s ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định s ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định s ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định s ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư số ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2021.

2. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Lãnh đạo Bộ Tài chính;

– Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Tng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– TANDTC, VKSNDTC, KTNN;
– Cục DTNNKV, KBNN, Cục thuế, Sở TC, Cục Hải quan các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục KTVB Bộ Tư pháp;
– C
ông báo, CSDLQG vVBPL, Cổng TTĐT CP, Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, PC (300b
).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn