Thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng

Tôi nhận được đề nghị giao kết hợp đồng gia công yêu cầu trả lời trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận. Tuy nhiên, do đãng trí nên quá 5 ngày tôi mới gửi thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng. Vậy tôi muốn hỏi Luật sư là chậm thông báo chấp nhận như vậy thì có hiệu lực không?

 

Theo quy định tại Điều 394 Bộ Luật dân sự 2015 thì Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng như sau:

  1. “Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực khi được thực hiện trong thời hạn đó; nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận được trả lời khi đã hết thời hạn trả lời thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới của bên chậm trả lời.

Khi bên đề nghị không nêu rõ thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực nếu được thực hiện trong một thời hạn hợp lý.

  1. Trường hợp thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng đến chậm vì lý do khách quan mà bên đề nghị biết hoặc phải biết về lý do khách quan này thì thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp bên đề nghị trả lời ngay không đồng ý với chấp nhận đó của bên được đề nghị.

  2. Khi các bên trực tiếp giao tiếp với nhau, kể cả trong trường hợp qua điện thoại hoặc qua phương tiện khác thì bên được đề nghị phải trả lời ngay có chấp nhận hoặc không chấp nhận, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về thời hạn trả lời.”

 

Căn cứ vào quy định trên có thể thấy chấp nhận giao kết hợp đồng là giai đoạn cuối cùng của quá trình giao kết hợp đồng, về nguyên tắc, tùy thuộc hình thức bên đề nghị đưa ra là trực tiếp hay gián tiếp mà bên được đề nghị phải trả lời ngay. Tuy nhiên, nhiều trường hợp cần phải có thời gian suy nghĩ, cân nhắc nên bên đề nghị đã đặt ra một mốc thời hạn ấn định để bên được đề nghị trả lời trong thời hạn đó.

Khi đã ấn định thời hạn cho bên được đề nghị trả lời, thì việc trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng chỉ có giá trị khi thực hiện trong thời hạn đó. Nếu quá thời hạn, bên được đề nghị mới trả lời thì thông báo chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng đó được coi là lời đề nghị mới đối với bên đề nghị;

Trong trường hợp bên đề nghị không nêu rõ thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực nếu được thực hiện trong một thời hạn hợp lý. Theo quy định này, ngay cả khi bên đề nghị không ấn định cụ thể thời hạn trả lời thì bên được đề nghị cũng không thể vin vào đó mà kéo dài thời gian suy nghĩ. Bởi vì, việc kéo dài thời gian suy nghĩ này có thể dẫn đến việc các bên không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng, đặc biệt những hợp đồng được giao kết để giải quyết các nhu cầu cấp bách như hợp đồng vay tài sản, hợp đồng mua bán tài sản. Do đó, bên được đề nghị trong trường hợp này cũng phải trả lời ngay khi có thể chứ không được kéo dài. Tuy vậy, việc xác định như thế nào được coi là hợp lý phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Trong trường hợp vì lý do khách quan mà bên đề nghị biết như: Sự kiện động đất, sóng thần, lũ lụt, thiên tai, chiến tranh, đình công, biểu tình diễn ra trong khu vực đó… hoặc phải biết về lý do khách quan như: Thay đổi chính sách kinh tế ở các giai đoạn khác nhau của nhà nước, đơn cử như quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi chính sách xuất nhập khẩu các mặt hàng trên phạm vi toàn quốc… thông báo chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng có đến chậm hơn so với thời hạn được ấn định trong lời đề nghị, thông báo này vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp bên đề nghị trả lời ngay không đồng ý với chấp nhận đó của bên được đề nghị.

Pháp luật dự liệu trường hợp các bên trực tiếp giao dịch với nhau kể cả qua điện thoại hoặc qua các phương tiện khác thì bên được đề nghị phải trả lời ngay có hay không chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận thời hạn trả lời.

Như vậy, trường hợp của bạn là thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng đến chậm nhưng không phải vì lý khách quan theo quy định tại khoản 2 đã phân tích ở trên. Chính vì vậy việc chậm trả lời chấp nhận đề nghị hợp đồng gia công của bạn sẽ không có hiệu lực.