Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán tài sản

Nội dung bài viết:

Tôi có giao kết hợp đồng mua bán 1 tạ thóc với một hộ nông dân. Tuy nhiên, chúng tôi thỏa thuận miệng nên không nói cụ thể về thời hạn, ngày giờ thực hiện hợp đồng. Vậy tôi muốn hỏi Luật sư là pháp luật hiện hành có quy định bắt buộc phải thực hiện hợp đồng mua bán trong thời gian bao lâu không ạ và cách xác định thời hạn này như thế nào?

 

 

Theo quy định tại Điều 434 Bộ luật Dân sự 2015 về Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán:

  1. “Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán do các bên thỏa thuận. Bên bán phải giao tài sản cho bên mua đúng thời hạn đã thỏa thuận; bên bán chỉ được giao tài sản trước hoặc sau thời hạn nếu được bên mua đồng ý.

  2. Khi các bên không thỏa thuận thời hạn giao tài sản thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán giao tài sản và bên bán cũng có quyền yêu cầu bên mua nhận tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho nhau một thời gian hợp lý.

  3. Bên mua thanh toán tiền mua theo thời gian thỏa thuận. Nếu không xác định hoặc xác định không rõ ràng thời gian thanh toán thì bên mua phải thanh toán ngay tại thời điểm nhận tài sản mua hoặc nhận giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản.”

Địa điểm giao tài sản

Địa điểm giao tài sản do các bên thoả thuận; nếu không có thoả thuận thì áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 277 của Bộ luật này.

Phương thức giao tài sản

1. Tài sản được giao theo phương thức do các bên thoả thuận; nếu không có thoả thuận thì tài sản do bên bán giao một lần và trực tiếp cho bên mua.

Pháp luật đã cho phép các bên được thỏa thuận về thời hạn thực hiện hợp đồng, nên khi thỏa thuận đó đã có giá trị thì các bên phải thực hiện theo đúng thỏa thuận. Việc thực hiện trước hoặc sau thời hạn đã thỏa thuận có thể làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Do đó, mọi sự thay đổi về thời hạn thực hiện hợp đồng của bên này phải được bên kia đồng ý và ngược lại.

Theo quy định chung về thực hiện hợp đồng song vụ thì hợp đồng mua bán là hợp đồng song vụ, cho nên về nguyên tắc các bên cùng thực hiện hợp đồng, nếu không thể thực hiện cùng một lúc thì bên bán sẽ phải thực hiện nghĩa vụ trước (mất nhiều thời gian hơn), bên mua sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán khi đã nhận được tài sản. Hoặc bên bán có quyền yêu cầu bên mua phải nhận tài sản bất cứ thời gian nào, ngược lại bên mua có quyền yêu cầu bên bán giao tài sản bất cứ thời gian nào và có nghĩa vụ thanh toán.

Khi thực hiện hợp đồng mua bán các bên thỏa thuận về phương thức thực hiện hợp đồng, thời hạn thanh toán tiền mua. Nếu không thỏa thuận về thời hạn thanh toán tiền mua thì áp dụng nguyên tắc chung về thực hiện hợp đồng song vụ quy định tại Điều 410 BLDS.

Hợp đồng mua bán là hợp đồng song vụ, cho nên các bên cùng phải thực hiện nghĩa vụ, bên bán giao tài sản và bên mua thanh toán tiền ngay sau khi nhận tài sản mua hoặc nhận giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản.

Như vậy, theo quy định trên thì pháp luật không quy định cụ thể việc thực hiện hợp đồng mua bán phải tiến hành trong thời hạn bao lâu. Nếu các bạn không thỏa thuận về thời hạn thực hiện thì bạn có quyền yêu cầu bên bán giao thóc bất cứ lúc nào nhưng phải báo trước một khoảng thời gian hợp lý. Còn đối với nghĩa vụ thanh toán của bạn thì bạn phải trả tiền mua ngay tại thời điểm nhận được thóc.