Thời hạn sử dụng đất sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Câu hỏi: Theo quy định của hệ thống pháp luật đất đai hiện hành thì cách tính thời hạn sử dụng đất sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất được tính như thế nào?

 

Trả lời

Luật đất đai 2013 (Điều 127) quy định trong trường hợp chuyến mục đích sử dụng thì thòi hạn sử dụng đất sẽ được tính như sau:

Thời hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyến mục đích sử dụng đất:

–    Trường hợp chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác thì thời hạn được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

–    Trường hợp chuyển đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sang trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng thì hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài;

–    Trường hợp chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng, thủy sản, đất làm muối thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó theo thời hạn đã được giao, cho thuê.

Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định trên nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng;

–    Trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyến mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

–    Trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Thời hạn sử dụng đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư không thuộc khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao khi chuyển mục đích sử dụng đất: được xác định theo dự án đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 126 Luật đất đai 2013.

Tổ chức kinh tể chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ôn định lâu dài thì tổ chức kinh tế được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Điểm mới đáng chú ý của Luật đất đai 2013 (Điều 127) so vói Luật đất đai 2003 (Điều 68) là việc tách mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm thành đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác. Các quy định về thời hạn chuyển mục đích sử dụng đất được giữ nguyên như Luật đất đai 2003, riêng đất trồng lúa không còn thuộc quy định của điểm c khoản 1 (của cả 2 điều luật). “Trường hợp chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó theo thời hạn đã được giao, cho thuê” (Luật đất đai 2003). Luật đất đai 2013 tách đất trồng lúa ra khỏi nhóm trên, quy định: “Trường hợp chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm” Có thể thấy, yêu cầu của việc bảo vệ đất trồng lúa đã được Luật đất đai 2013 đặc biệt chú trọng”.