Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói

Tôi có thỏa thuận miệng mua một chiếc laptop. Vậy tôi muốn hỏi Luật sư là việc xác định thời điểm giao kết hợp đồng của tôi trong trường hợp trên là như thế nào?

 

Theo quy định tại Điều 400 Bộ luật Dân sự 2015 về Thời điểm giao kết hợp đồng:

  1. “Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết.

  2. Trường hợp các bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng trong một thời hạn thì thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm cuối cùng của thời hạn đó.

  3. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.

  4. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản.

Trường hợp hợp đồng giao kết bằng lời nói và sau đó được xác lập bằng văn bản thì thời điểm giao kết hợp đồng được xác định theo khoản 3 Điều này.”

Hợp đồng có thể giao kết bằng văn bản hoặc bằng lời nói tùy theo sự lựa chọn của các bên. Đối với trường hợp hợp đồng được giao kết bằng lời nói thì quá trình đề nghị giao kết và chấp nhận đề nghị giao kết sẽ kết thúc khi các bên thỏa thuận về nội dung của hợp đồng. Thông thường, quá trình giao kết hợp đồng được thực hiện thông qua lời nói sẽ diễn ra trực tiếp (các bên trao đổi trực tiếp) và với các hợp đồng có giá trị nhỏ, việc giao kết và thực hiện diễn ra trong thời gian ngắn.

Vấn đề đặt ra là, các bên thỏa thuận những điều khoản nào về nội dung của hợp đồng thì coi là hợp đồng đã được giao kết thì khoản 3 Điều này chưa đề cập đến. Thực tế, đối với hợp đồng được giao kết bằng lời nói, thông qua quá trình giao kết, các bên thường thỏa thuận về tất cả các nội dung của hợp đồng dân sự. Tuy nhiên, các bên chỉ cần thỏa thuận về các điều khoản cơ bản của hợp đồng thì hợp đồng đã được coi là giao kết.

Đối với các hợp đồng có hình thức xác lập bằng văn bản thì quá trình giao kết hợp đồng sẽ kết thúc khi các bên đã ký vào văn bản hoặc bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản (điểm chỉ hoặc vừa ký vừa điểm chỉ).

Nếu ban đầu hợp đồng được giao kết bằng lời nói sau đó xác lập bằng văn bản thì thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm các bên đã thỏa thuận bằng lời nói về nội dung của hợp đồng.

Thời điểm giao kết hợp đồng là một trong các yếu tố thể hiện tính tự nguyện của các bên mà không phải là nội dung của hợp đồng. Tuy nhiên, việc xác định thời điểm giao kết hợp đồng có ý nghĩa pháp lý nhất định như:

+ (i) Là thời điểm có hiệu lực của hợp đồng trong trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định khác;

+ (ii) Là căn cứ để xác định giá của tài sản trong hợp đồng mua bán tài sản khi các bên không thỏa thuận về giá, hoặc xác định giá của dịch vụ trong trường hợp các bên không có thỏa thuận về giá củạ dịch vụ, …

Như vậy, trong trường hợp của bạn là hợp đồng giao kết bằng lời nói. Do đó, thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm bạn và bên bán thỏa thuận xong nội dung việc mua bán chiếc laptop như về giá cả, thời điểm giao nhận…Nếu hai bạn thỏa thuận miệng sau đó lại lập văn bản về việc mua bán thì hợp đồng vẫn có hiệu lực kể từ thời điểm các bạn thỏa thuận miệng xong.