Thành phần hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai

Theo quy định tại Điều 161 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai thì thành phần Hội đồng giải quyết tranh chấp đất đai gồm:

(1)   Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn là Chủ tịch Hội đồng;

(2)    Đại diện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phường, thị trấn;

 (3)  Tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc đối với khu vực nông thôn;

(4)    Đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó;

(5)   Cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn.