SỬA ĐỔI BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Bằng Độc quyền kiểu dáng công nghiệp có giá trị tối đa là 15 năm. Trong khoảng thời gian này, vì nhiều lý do mà tên doanh nghiệp có thể bị thay đổi.

Điều này đặt ra vấn đề làm thế nào để thay đổi thông tin về chủ sở hữu trên Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 97 Luật Sở hữu trí tuệ, chủ văn bằng bảo hộ được quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận các thay đổi về tên Doanh nghiệp trong Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp với điều kiện phải nộp lệ phí.

Việc sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong phần mô tả đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

Người nộp đơn có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của người nộp đơn, tác giả.

Mọi yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải được làm thành văn bản theo mẫu 01-SĐĐ quy định tại Phụ lục B của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. Có thể yêu cầu sửa đổi với cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn, với điều kiện người yêu cầu phải nộp lệ phí theo số lượng đơn tương ứng.

Việc sửa đổi, bổ sung đơn, kể cả thay đổi về người được uỷ quyền, do người nộp đơn chủ động thực hiện hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ phải được thể hiện bằng văn bản, ghi rõ nội dung sửa đổi, bổ sung và kèm theo chứng từ nộp lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn. Tài liệu sửa đổi, bổ sung được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đơn, mẫu tài liệu, quy trình thẩm định hình thức đơn.

* Thủ tục sửa đổi tên doanh nghiệp trên Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp

Chủ văn bằng bảo hộ phải hoàn thành hồ sơ yêu cầu sửa đổi Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp, bao gồm các tài liệu sau:

– Tờ khai yêu cầu sửa đổi Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp, trong đó nêu rõ yêu cầu ghi nhận thay đổi về tên của chủ văn bằng bảo hộ;

– Bản gốc Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp;

– Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên doanh nghiệp (bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định đổi tên; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên)

– Giấy uỷ quyền (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện);

– Chứng từ nộp lệ phí.

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu sửa đổi Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp. Nếu xét thấy yêu cầu là hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định sửa đổi Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp, đăng bạ và công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Trong trường hợp ngược lại, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người yêu cầu thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người đó sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu trong thời hạn đã ấn định người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối yêu cầu sửa đổi Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp.