Sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích

Xin cho biết đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích là gì? Ủy ban nhân dân cấp xã được sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích như thế nào?

 

Khái niệm:

Đất công ích 5% (hay còn gọi là quỹ đất dự phòng 5%) là loại đất được lấy từ không quá 5% quỹ đất nông nghiệp ở địa phương bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

Nguồn hình thành quỹ đất công ích:

Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương (Điều 132 Luật đất đai 2013).

Đối với những nơi đã để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích, công ích vượt quá 5% thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương; giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.

Đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn đế sử dụng vào các mục đích sau:

–    Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của úy ban nhân dân cấp tỉnh;

–    Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 132 Luật đất đai 2013;

–    Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích nêu trên thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm. Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước do ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Vậy với những diện tích đất nằm trong quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của UBND xã, phường mà chưa sử dụng thì UBND xã có thể cho các hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê.

Vì còn thiếu thông tin liên quan đến vị trí đất nằm ở địa bàn hành chính nào nên chúng tôi chưa đưa ra được thông tin chính xác về trình tự, thủ tục, hồ sơ để tổ chức đấu giá quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của UBND xã. Dưới đấy chúng tôi xin đưa ra một số văn bản pháp luật liên quan của các địa phương khác liên quan đến quỹ đất công ích này để bạn tham khảo:

1. Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND TP Hà Nội quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc để cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

2. Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND Tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn Tỉnh Phú Yên.