Quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh

Khi doanh nghiệp bổ sung thêm hoặc bỏ bớt đi ngành nghề kinh doanh phải làm thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh đến Sở Kế hoạch và đầu tư. Hồ sơ của thủ tục này  bao gồm thông  báo thay đổi theo mẫu quy  định và các  giấy tờ liên quan, trong đó có Quyết định thay  đổi ngành nghề kinh doanh. ACC xin cung cấp đến bạn đọc mẫu quyết định đổi ngành nghề kinh doanh. Mời bạn tham khảo chi tiết về mẫu quyết định này.

Quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh

 • Quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện bởi Hội đồng thành viên (nếu là Công ty TNHH 2 thành  viên trở lên), của Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty cổ phần), của thành viên hợp danh (nếu là công  ty Hợp danh), của chủ sở hữu công ty (nếu là Công ty TNHH một thành viên).

Quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh, bao gồm:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Tiêu ngữ;
 • Số quyết định, ngày tháng năm ra quyết định;
 • Tên văn bản: Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 • Nội dung: liệt kê ngành nghề cần bổ sung, thay đổi (tên ngành, mã ngành);
 • Điều khoản hiệu lực thi hành quyết định;
 • Đại diện theo pháp luật ký tên.
 • Kèm theo Quyết định là Biên bản họp.

Thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh

 • Thành phần hồ sơ:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Mẫu Phụ lục II-1 đính kèm Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh/Quyết định của chủ sở hữu công ty  đối với Công ty  TNHH MTV.

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

Đối với ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp cần bổ sung các tài liệu liên quan khác (chứng chỉ hành nghề), trong trường hợp ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung thuộc ngành kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp được quyền đăng ký bổ sung trước, sau đó khi doanh nghiệp chính thức thực hiện đảm bảo các điều kiện kinh doanh hoặc xin giấy phép liên quan đến từng điều kiện kinh doanh cụ thể.

Doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ công ty bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định cho lĩnh vực hoạt động có trong đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp hậu kiểm, doanh nghiệp xuất trình văn bản xác nhận vốn pháp định.

Giấy ủy quyền thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp + bản sao chứng thực (hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu) CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực của người nộp (trong trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu của doanh nghiệp không phải là người nộp trực tiếp).

 • Cách thức nộp: nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và khi nhận Thông báo.
 • Cơ quan tiếp nhận và giải quyết: Phòng Đăng ký kinh doanh khi nhận thông báo thì trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thời hạn giải quyết: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.
 • Kết quả: Người nộp mang theo giấy biên nhận và giấy ủy quyền (nếu có) đến Phòng Đăng ký kinh doanh nhận kết quả là Giấy xác nhận đăng  ký thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 • Lệ phí: (Thông tư số 47/2019/TT-BTC)

50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng công bố trên cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định tại Điều 28 Luật doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 05/2013/NĐ-CP và trả phí công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh tại ACC Group

ACC Group là công ty chuyên cung cấp các thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong đó có thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là một số thông tin về quyết  định đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.