Mẫu đơn quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Công ty Luật ACC hỗ trợ cung cấp mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần, Quý khách hàng vui lòng tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi.

CÔNG TY …….

Số:…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày…… tháng…..năm…..

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty ………đã được các cổ đông thông qua ngày…………..;

– Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số………..về việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều  1:

Thành lập CHI NHÁNH CÔNG TY………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngành,nghề đăng ký hoạt động:

STTTên ngànhMã ngành

Do ông/bà: …………………………………………………………………………. Giới tính:………………………..………………………..

Sinh ngày:……………………………………Dân tộc:…………………………..Quốc tịch:……………………….………………………..

Căn cước công dân số:………………………………………………………… Ngày cấp:……………………….………………………..

Nơi cấp:………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………..………………………..

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………….

Làm người đứng đầu CHI NHÁNH CÔNG TY …………………………………………………………….………………………..

Điều 2: Ông/bà……………có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                  

Nơi nhận                                                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-Như điều 3                                                  (ký, đóng dấu của công ty, ghi rõ họ và tên)

-Lưu