Quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với cán bộ, công chức

Nội dung bài viết:

Câu hỏi:

Tôi là Nguyễn Thi Thu ở Thái Bình, tôi có vấn đề muốn luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Tôi là công chức làm việc tại phòng tư pháp huyện. Tháng 2/2017 vừa rồi tôi có bị kỷ luật buộc thôi việc. Tôi cho rằng việc kỷ luật buộc thôi việc của cấp trên là không đúng, xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của mình. Do vậy, xin hỏi luật sư, trong trường hợp của tôi, tôi có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình hay không? Để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình bằng con đường Tòa án thì tôi phải thực hiện những thủ tục gì? Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Trả lời:

Bộ luật tố tụng dân sự có được áp dụng để giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc làm nhưng chỉ áp dụng đối với các lao động làm thuê theo thỏa thuận. Theo các hợp đồng thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật lao động. Việc giải quyết khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với cán bộ, công chức thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Trong trường hợp này, bạn là công chức cho rằng quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người có thẩm quyền là sai trái, xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì bạn phải khiếu nại tới người đã ra quyết định trong thời hạn theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo. Nếu sau khi người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu, bạn vẫn không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại thì bạn có thể lựa chọn một trong hai cách sau để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình:

Cách 1: Bạn có thể gửi đơn khiếu nại tới người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo. Thẩm quyền giải quyết Khiếu nại đối với quyết định xử lý kỷ luật của cán bộ, công chức thực hiện theo quy định tại Điều 51 Luật khiếu nại năm 2011. Cụ thể như sau:

“Điều 51. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp còn khiếu nại tiếp.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.”

Như vậy, Thủ trưởng cơ quan đã ra quyết định kỷ luật bạn có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu cho bạn. Trong trường hợp bạn khiếu nại tiếp thì Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan chị sẽ giải quyết khiếu nại cho bạn. Ngoài ra, pháp luật cũng quy định trong trường hợp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn KN hoặc KN lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 có hiệu lực thi hành.

Cách 2: Bạn có quyền gửi đơn khởi kiện vụ án hành chính tới Tòa án nơi có trụ sở của phòng tư pháp huyện để yêu cầu giải quyết vụ án hành chính. Đây là cách duy nhất để bạn có thể bảo vệ quyền lợi của mình theo thủ tục tố tụng Tòa án. Theo Điều 118 Luật Tố tụng hành chính 2015, đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

“Điều 118. Đơn khởi kiện

1. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Tòa án được yêu cầu giải quyết vụ án hành chính;

c) Tên, địa chỉ; số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

d) Nội dung quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, nội dung giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính;

đ) Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có);

e) Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết;

g) Cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

2. Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Các tài liệu, chứng cứ khác, người khởi kiện phải tự mình bổ sung hoặc bổ sung theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.”.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình bằng con đường Tòa án thì bạn có quyền khởi kiện vụ án hành chính tới Tòa án nơi có trụ sở của phòng tư pháp huyện để yêu cầu giải quyết vụ án hành chính. Theo đó bạn cần phải thực hiện những thủ tục đã được quy định cụ thể trong luật Tố tụng hành chính 2015 mà trước hết là cần làm đơn khởi kiện đến các cơ quan có thẩm quyền với các nội dung cơ bản như trên.