Quyết định 4292/QĐ-TLĐ 2022 dừng thực hiện chi hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng COVID19

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4292/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DỪNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2021 VỀ CHI HỖ TRỢ CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

– Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012;

– Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

– Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

– Căn cứ Nghị định 191/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính Công đoàn;

– Căn cứ Nghị quyết số ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

– Căn cứ Quyết định số ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19;

– Xét đề nghị của Ban Quan hệ Lao động và Ban Tài chính Tng Liên đoàn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Dừng thực hiện Quyết định số ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

Điều 2. Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022, việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (kể cả F0 tử vong) được thực hiện theo quy định về chi hỗ trợ, thăm hỏi, trợ cấp tại các Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở, Quyết định số 4291/QĐ-TLĐ ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc tiếp nhận hồ sơ gii quyết chi htrợ cho các đối tượng bị nhiễm COVID-19 trước ngày 01 tháng 3 năm 2022 theo Quyết định số ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được thực hiện chậm nhất đến ngày 31 tháng 3 năm 2022.

2. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam căn cứ Quyết định này để triển khai thực hiện; nghiên cu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định hoặc quy chế chi tiêu nội bộ tại cấp mình và hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện đảm bảo đúng các quy định của Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tăng cưng công tác thông tin tuyên truyền để các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động nắm rõ chtrương, chính sách và đồng thuận trong triển khai các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động của tổ chức công đoàn.

3. Các ban, Văn phòng Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tng Liên đoàn, các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo và phản ánh về Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Quan hệ Lao động) để được xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
– Như Khoản 3 Điều 3;
– Ban Dân vận TW (b/c);
– VPTW
Đ, VPCP;
– Bộ Tài chính;
– Thưng trực ĐCT TLĐ;
– Lưu: VT, TC, QHLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Văn Anh