Quyết định 406/QĐ-TTg năm 2022 về ký Thỏa thuận khung có giới hạn phạm vi “Nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế và phát triển năng lực địa phương của Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 406/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÝ THỎA THUẬN KHUNG CÓ GIỚI HẠN PHẠM VI “NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NỀN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỊA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM”.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vn h trợ phát triển chính thức (ODA) và vn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 511/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Thỏa thuận khung có giới hạn phạm vi (LSGA) “Nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế Việt Nam” giữa Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ đại diện Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản s 1740/TTr-BKHĐT ngày 18 tháng 3 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung dự thảo Thỏa thuận khung có giới hạn phạm vi (LSGA) “Nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế và phát triển năng lực địa phương của Việt Nam” gia Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ đại diện Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký Thỏa thuận trên với đại diện Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ.

Điều 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

– Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kim toán về các thông tin, số liệu báo cáo và nội dung đề xuất, kiến nghị về việc ký Thỏa thuận trên.

– Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Thỏa thuận trên, bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích, phạm vi, nội dung của Thỏa thuận. Đối với các Chương trình, Dự án cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan xây dựng, tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– TTgCP, các PTTg;
– Các Bộ: KH&ĐT, TC, NG, TP,

TT&TT, KH&CN, CT, CA;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;
– Lưu: VT, QH
QT (3). HT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phm Bình Minh