Quyết định 380/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển châu Á và Liên minh châu Âu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 380/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT “CHUẨN BỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 3, ĐOẠN GA HÀ NỘI ĐẾN HOÀNG MAI VÀ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ TÍCH HỢP CHO DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ”, SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI CỦA ADB VÀ EU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số: 1216/BKHĐT-KTĐN ngày 28 tháng 02 năm 2022 và 1217/BKHĐT-KTĐN ngày 28 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Liên minh châu Âu (EU), với các nội dung chính sau đây:

1. Tên dự án: Chuẩn bị dự án đầu tư Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho các dự án đường sắt đô thị.

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

3. Chủ dự án: Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội.

4. Nhà tài trợ: ADB và EU (theo đề nghị của Cơ quan Phát triển Pháp – AFD, Ngân hàng Tái thiết Đức – KfW).

5. Mục tiêu dự án:

– Tiếp tục hỗ trợ thành phố Hà Nội, Chủ đầu tư hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai (gọi tắt là Dự án Tuyến 3.2) cho đến khi Quốc hội phê duyệt chủ trương.

– Hỗ trợ thành phố Hà Nội lập quy hoạch chi tiết, Báo cáo nghiên cứu khả thi trình phê duyệt Dự án Tuyến 3.2.

– Chuẩn bị đề xuất dự án đáp ứng yêu cầu để các nhà tài trợ xem xét phê duyệt khoản vay thực hiện Dự án Tuyến 3.2.

– Hỗ trợ thành phố Hà Nội xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị.

6. Quy mô và nội dung đầu tư:

– Hợp phần 1: Hỗ trợ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư, hỗ trợ các tài liệu chuẩn bị cho việc triển khai lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Tuyến 3.2.

– Hợp phần 2: Chuẩn bị một đề xuất dự án (các vấn đề liên quan đến an toàn dự án) đáp ứng yêu cầu để các nhà đồng tài trợ xem xét phê duyệt khoản vay thực hiện Dự án Tuyến 3.2.

– Hợp phần 3: Công tác chuẩn bị dự án lập, phê duyệt Quy hoạch chi tiết, Báo cáo nghiên cứu khả thi; Truyền thông dự án; Hỗ trợ quản lý dự án.

– Hợp phần 4: Hỗ trợ xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị của thành phố Hà Nội.

7. Thời gian thực hiện: 2022-2024

8. Địa điểm thực hiện: thành phố Hà Nội.

9. Tổng mức đầu tư: 343.535.256.000 đồng, tương đương 14.794.800 USD. Trong đó:

– Nguồn vốn viện trợ không hoàn lại: 12.684.800 USD, trong đó: ADB tài trợ 833.800 USD, Liên minh châu Âu tài trợ 10.000.000 Euro (tương đương 11.791.000 USD).

– Vốn đối ứng: 49.000.000.000 đồng, tương đương 2.110.000 USD.

10. Cơ chế tài chính trong nước:

– Đối với phần vốn viện trợ không hoàn lại: cấp phát từ Ngân sách Trung ương.

– Đối với phần vốn đối ứng: bố trí từ Ngân sách Thành phố.

11. Phương thức thực hiện:

– Đối với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của ADB: Nhà tài trợ sẽ trực tiếp quản lý, thực hiện, tổ chức lựa chọn tư vấn (chuyên gia) và ký hợp đồng dịch vụ Tư vấn theo quy định của Nhà tài trợ.

– Đối với nguồn vốn do EU viện trợ không hoàn lại: phía Việt Nam quản lý, thực hiện, phương thức giải ngân sẽ được xác định trong thỏa thuận viện trợ trên cơ sở sự đồng nhất của phía Việt Nam và AFD.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

– Căn cứ vào Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thẩm định và quyết định đầu tư Dự án.

– Tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo hiệu quả và tính chính xác của số liệu; tiếp thu đầy đủ, làm rõ ý kiến của các cơ quan liên quan nêu tại các văn bản góp ý kiến và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại văn bản số 1217/BC-BKHĐT ngày 28 tháng 02 năm 2022).

– Thực hiện thủ tục bổ sung danh mục và bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 cho dự án theo quy định của pháp luật.

– Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về các thông tin, số liệu báo cáo và bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

– Thông báo chính thức cho nhà tài trợ nước ngoài về quyết định chủ trương đầu tư Dự án và đề nghị xem xét tài trợ.

– Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung, kết quả thẩm định và các kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án .

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 4 (kèm theo: 1216,1217);
– TTg, PTTgTT Phạm Bình Minh;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,
các Vụ: KTTH, CN, TH;
– Lưu: VT, QHQT (2b). ĐT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh