Quyết định 366/QĐ-BNN-TCLN năm 2022 công bố hết hiệu lực thi hành đối với Quyết định 919/QĐ-BNN-TCLN và Quyết định 957/QĐ-BNN-TCLN do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 366/QĐ-BNN-TCLN

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH SỐ 919/QĐ-BNN-TCLN NGÀY 05/5/2014 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 957/QĐ- BNN-TCLN NGÀY 08/5/2014 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các văn bản hết hiệu lực thi hành, gồm:

1. Quyết định số 919/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến giai đoạn 2014-2020.

2. Quyết định số 957/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ giai đoạn 2014-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– BT Lê Minh Hoan (để báo cáo);
– Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– Cổng TTĐT Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– Lưu VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Lê Quốc Doanh