Quyết định 361/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Tập, tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
361/QĐ-TTg


Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG
KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẬP, TỈNH LONG AN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày
19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính
phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6
năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP
ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số
03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu
tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự
án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Long An nộp
ngày 05 tháng 4 năm 2021 và hồ sơ bổ sung, hoàn thiện nộp ngày 12 tháng 11 năm
2021;

Xét báo cáo thẩm định số
1130/BKHĐT-QLKKT ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận
nhà đầu tư với nội dung như sau:

1. Nhà đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Long An.

2. Tên dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Tập.

3. Mục tiêu dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

4. Quy mô dự án: 654 ha.

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo
Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An yêu cầu Nhà đầu tư phân kỳ đầu tư Dự án
thành các giai đoạn đảm bảo môi giai đoạn không quá 500 ha; giai đoạn tiếp theo
chỉ được thực hiện khi giai đoạn trước đạt tỷ lệ lấp đầy tối thiểu 60%.

5. Vốn đầu tư của dự án: 9.910.727.000.000 đồng.

– Vốn góp của nhà đầu tư:
1.486.609.000.000 đồng.

– Vốn huy động: 8.424.118.000.000 đồng.

6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư.

7. Địa điểm thực hiện dự án: xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

8. Tiến độ thực hiện dự án: không quá 60 tháng kể ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo
Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An hướng dẫn Nhà đầu tư quy định cụ thể tiến
độ thực hiện Dự án và tiến độ góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư theo các giai
đoạn để thực hiện Dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất
đai.

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các điều
kiện áp dụng:
theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức
thực hiện

1. Bộ Kế
hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ
trương đầu tư Dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo
dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động đúng quy định pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

a) Đảm bảo tính chính xác của thông
tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; triển
khai Dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành;

c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan có
thẩm quyền tổ chức rà soát việc thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công trong phạm
vi Dự án theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và
hoàn thành trước khi cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự
án;

d) Kiểm tra, xác định việc đáp ứng điều
kiện cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất;

đ) Bảo đảm điều kiện cho phép chuyển
mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử
dụng đất để thực hiện Dự án.

Việc giao đất, cho thuê đất đối với
các thửa đất nhỏ, hẹp do Nhà nước quản lý đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 14a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được bổ sung tại khoản
11 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP
).

Có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc
tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi
theo quy định tại Điều 134 Luật Đất đai;

e) Đảm bảo điều kiện về tỷ lệ lấp đầy
của các khu công nghiệp đã được thành lập trên địa bàn tỉnh Long An tại thời điểm
trình Thủ tướng xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP;

g) Chỉ đạo các cơ quan có liên quan cập
nhật vị trí và quy mô diện tích sử dụng đất của khu công nghiệp Tân Tập vào quy
hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021
– 2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch
và pháp luật về đất đai; tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu
công nghiệp Tân Tập theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về quản
lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

h) Tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi
thường, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để
thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về
quy mô diện tích, địa điểm và tiến độ thực hiện dự án;

i) Chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh
Long An và các cơ quan có liên quan:

– Giám sát, đánh giá việc triển khai
Dự án, trong đó có việc góp đủ vốn và đúng thời hạn của Nhà đầu tư để thực hiện
Dự án theo quy định pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư và pháp luật có
liên quan.

– Yêu cầu Nhà đầu tư trong quá trình
triển khai Dự án nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật
liệu xây dựng thông thường thì phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để
giải quyết theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

– Phối hợp với Nhà đầu tư triển khai
phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định; thực hiện các giải pháp
liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp, trong đó
có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao
động; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện thu
hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện Dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối
đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

3. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển
Long An (Nhà đầu tư)

a) Phân kỳ đầu tư Dự án thành các
giai đoạn, đảm bảo mỗi giai đoạn không quá 500 ha; giai đoạn tiếp theo chỉ được
thực hiện khi giai đoạn trước đạt tỷ lệ lấp đầy tối thiểu 60%.

b) Chỉ được thực hiện Dự án sau khi
việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa Dự án được cấp có thẩm quyền phê
duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng
đất trồng lúa và Dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm
định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

c) Có trách nhiệm nộp một khoản tiền
để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai,
pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

d) Ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân
hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện Dự án.

Điều 3. Điều khoản
thi hành

1. Thời điểm có hiệu lực của quyết định
chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư: Quyết định này có
hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long
An, nhà đầu tư quy định tại Điều 2 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ
tướng Chính phủ;
– Như Điều 3;
– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường,
Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng
và Tài chính;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Long An;
– Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, CN (3b).

KT.
THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Văn Thành