Quyết định 357/QĐ-TTg năm 2022 về chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Tuyến cáp treo Hương Bình tại xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
357/QĐ-TTg


Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

CHẤP
THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN TUYẾN CÁP TREO
HƯƠNG BÌNH TẠI XÃ PHÚ NGHĨA, HUYỆN LẠC THỦY, TỈNH HÒA BÌNH VÀ XÃ HƯƠNG SƠN,
HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày
19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính
phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6
năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP
ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Đầu tư;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư (Báo cáo s
1033/BC-BKHĐT ngày 21
tháng 02 năm 2022 về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án Tuyến cáp treo
Hương Bình tại xã Ph
ú
Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa
Bình và xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) và ý kiến của các Bộ, cơ
quan: Tài chính (văn bản s
3369/BTC-ĐT ngày 01
tháng 4 năm 2021), Xây dựng (văn bản số 687/BXD-HĐXD ngày 02 tháng 3 năm 2021),
Quốc phòng (văn bản s
383/BQP-TM ngày 09 tháng 02
năm 2021), Giao thông vận tải (văn bản số 2369/BGTVT-KH
Đ
T ngày 23 tháng 3 năm 2021), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số
816/BTNMT-KHTC ngày 24 tháng 02 năm 2021), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(văn bản số 1244/BNN-KH ngày 02 tháng 3 năm 2021), Khoa học và Công nghệ (văn
bản số 390/BKHCN-ĐTG ngày 01 tháng 3 năm 2021), Công Thương (văn bản số 7
1
3/BCT-KH ngày 05 tháng 02 năm 2021), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn
bản số 506/BVHTTDL-DSVH ngày 19 tháng 02 năm 2021), Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa
Bình (văn bản số 270/UBND-NNTN ngày 23 tháng 02 năm 2021), Ủy ban nh
â
n dân thành phố Hà Nội (văn bản số 4359/UBND-KH&ĐT ngày 06 tháng 12
năm 2021); căn cứ hồ sơ Dự án của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thái Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp
thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Tuyến cáp treo
Hương Bình tại xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và xã Hương Sơn,
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội (Dự án) với các nội dung như sau:

1. Nhà đầu tư

– Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN DU LỊCH THÁI BÌNH

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp:
Số 5400427349 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa
Bình cấp ngày 15 tháng 7 năm 2013, đăng ký thay đổi lần th
2 ngày 25 tháng 5 năm 2020.

– Mã số thuế: 5400427349.

– Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Lão Nội,
xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

– Điện thoại: 0218.3874111.

– Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Văn Quý; chức danh: Chủ tịch Công ty.

2. Tên dự án: Dự án Tuyến cáp treo
Hương Bình.

3. Mục tiêu dự án: Xây dựng Tuyến cáp treo Hương Bình nhằm kết nối giao thông giữa hai khu di tích
thắng cảnh Chùa Long Vân và Chùa Tiên và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch
tại khu vực.

4. Quy mô Dự án

– Chiều dài toàn tuyến cáp khoảng
2,965km; trong đó, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình dài
1,486km,
trên địa bàn thành phố Hà Nội dài
1,479km.

– Tổng diện tích sử dụng đất của Dự
án (cả hai đầu Hòa Bình và Hà Nội): 35,05ha. Trong đó:

+ Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Diện
tích sử dụng đất khoảng 17,19 ha; bao gồm các hạng mục chính: Nhà ga động lực;
các công trình khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà hàng, bến thuyền, cổng chào
chính, chòi dịch vụ.

+ Trên địa bàn thành phố Hà Nội: Diện
tích sử dụng đất khoảng 17,86 ha; bao gồm các hạng mục chính: Nhà ga chính và
các chức năng (khu văn phòng điều hành, quầy bán vé, phòng y tế, cửa hàng bán
đồ lưu niệm); khu kỹ thuật – vận hành cáp treo (cabin, phòng kỹ thuật,…); khu
đón tiếp và không gian cho khách xếp hàng chờ trước khi lên cabin; các công
trình phục vụ tuyến cáp treo (nhà chờ); các công trình chòi nghỉ chân; các công
trình trong khu vực đất cây xanh đ
tạo cảnh quan và làm
nơi nghỉ chân cho du khách.

5. Vốn đầu tư của Dự án (đã bao gồm
chi phí giải phóng mặt bằng): 1.726,339 tỷ đồng.

6. Thời hạn hoạt động của Dự án: 50
năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

7. Địa điểm thực hiện Dự án: Thuộc
địa bàn xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và xã Hương Sơn, huyện Mỹ
Đức, thành phố Hà Nội.

8. Tiến độ thực hiện Dự án: Từ năm
2022 đến năm 2024 (dự kiến khai thác, vận hành dự án vào Quý IV năm 2024).

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện
áp dụng: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

10. Chấp thuận xây dựng 10 trụ cột
cáp treo trong khu vực bảo vệ I của di tích quốc gia đặc biệt Quần thể Hương
Sơn (Chùa Hương).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

– Chịu trách nhiệm về nội dung báo
cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án tại Báo cáo số 1033/BC-KHĐT ngày
21 tháng 02 năm 2022.

– Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc
thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

– Chịu trách nhiệm toàn diện đối với
nội dung thẩm định Dự án theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các ý kiến
tham gia trong quá trình thẩm định hồ sơ Dự án.

– Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc
đầu tư xây dựng, khai thác, vận hành Dự án bảo đảm thực hiện đúng quy định của
pháp luật về di sản văn hóa và các quy định pháp luật khác thuộc nhiệm vụ quản
lý nhà nước của mình.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Chịu trách nhiệm về các nội dung
phê duyệt Báo cáo đánh giá tác độn
g môi trường của Dự án.

– Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc
giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, việc bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn
nước, việc đáp ứng quy định của pháp luật về đất đai, môi trường và các pháp
luật khác thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình; tuyệt đối không để xảy ra
tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà nước.

4. Các bộ: Giao thông vận tải, Xây
dựng, Công Thương, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước phối hợp, hướng dẫn nhà
đầu tư trong quá trình thực hiện đầu tư Dự án bảo đảm tuân thủ quy định của
pháp luật.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố: Hà Nội, Hòa Bình

– Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ
quan quản lý nhà nước về đầu tư tại địa phương đối với Dự án theo đúng quy định
của pháp luật, bảo đảm thuận lợi cho Nhà đầu tư triển khai đầu tư xây dựng,
khai thác vận hành Dự án theo ti
ến độ.

– Chịu trách nhiệm toàn diện về các ý
kiến tham gia trong quá trình thẩm định hồ sơ Dự án; bảo đảm việc thực hiện Dự
án phù hợp với các quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp
luật về quy hoạch; tuân thủ đúng trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định
của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.

– Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc
thực hiện Dự án, bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư,
xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, di sản văn hóa và các pháp luật khác
có liên quan; kiểm tra, giám sát việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn
hóa, việc khai thác nguồn tài nguyên nước và các nguồn phát và xả thải theo quy
định của pháp luật; không đ
xảy ra các hoạt động làm ảnh hưởng
xấu đến nhân dân và tổn hại môi trường, gây khiếu kiện, khiếu nại, đặc biệt trong
công tác giải phóng mặt b
ng, bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư và công tác bảo vệ môi trường; quá trình xây dựng, khai thác, vận hành Dự án
không làm thay đổi diện tích của khu rừng, không ảnh hưởng đến sinh trư
ng, phát triển cây rừng, công tác bảo tồn động vật, thực vật và phòng
cháy chữa cháy rừng và không có tác động, ảnh hưởng đến di tích.

– Thực hiện việc giao đất, cho thuê
đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án theo đúng quy định của
pháp luật về đất đai và pháp luật liên quan; bảo đảm sử dụng đất hiệu quả, đúng
mục đích, tuyệt đ
i không đxảy ra
tiêu cực, lãng phí, gây thất thoát tài sản nhà nước.

6. Công ty TNHH Một thành viên Du
lịch Thái Bình

– Chịu trách nhiệm toàn diện về các
thông tin, số liệu báo cáo và các cam kết trong hồ sơ Dự án; sử dụng đất hiệu
quả, đúng mục đích; huy động đ
y đủ nguồn lực để triển
khai Dự án theo đúng tiến độ.

– Lựa chọn, sử dụng công nghệ, thiết
bị hiện đại, kỹ thuật tiên tiến trong thi công, vận hành cáp treo, bảo đảm hiệu
quả và tuyệt đ
i an toàn trong khai thác.

– Tổ chức, triển khai thực hiện và
quản lý Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng,
môi trường, di sản văn hóa, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan;
không làm thay đổi diện tích của khu rừng, không ảnh hưởng đến sinh trưởng,
phát triển cây rừng, công tác bảo tồn động vật, thực vật và phòng cháy chữa
cháy rừng. Trong đó lưu ý: Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp
luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; trong quá trình xây dựng,
khai thác vận hành Dự án tuyệt đối không có các hoạt động làm tổn hại đến các
khu vực bảo vệ di tích; thực hiện đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường trong
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và
đúng quy định của pháp luật.

– Phi hp đầy đủ, chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan trong quá
trình xây dựng, khai thác, vận hành Dự án; thực hiện chế độ báo cáo hoạt động
đầu tư theo đúng quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư; Điều 102 và điểm a khoản 1
Điều 104 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ
ngày ký ban hành.

2. Bộ trưng các
Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Th
thao và Du lịch, Tài
nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Quốc phòng,
Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; Công ty TNHH
Một thành viên Du lịch Thái Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./
.

 


Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ
tướng CP;
– Các Bộ: QP, KHĐT, TC, XD
, GTVT, TNMT, NNPTNT, KHCN, CT, VHTTDL;
– UBND các t
nh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình;
– Cty TNHH MTV Du lịch Thái Bình;
– VPCP: BTCN, các Phó ch
nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các
Vụ: TH, NN, KGVX, K
TTH, PL, QHĐP;
– Lưu: VT, CN (3b) pvc

KT.
THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Văn Thành