Quyết định 330/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt cho vay lại và chủ trương đàm phán Công hàm trao đổi, thỏa thuận vay Nhật Bản cho Dự án “Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại tỉnh Bình Dương” sử dụng vốn vay Nhật Bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 330/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHO VAY LẠI VÀ CHỦ TRƯƠNG ĐÀM PHÁN CÔNG HÀM TRAO ĐỔI, THỎA THUẬN VAY NHẬT BẢN CHO DỰ ÁN “CẢI TẠO HẠ TẦNG GIAO THÔNG CÔNG CỘNG TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG” SỬ DỤNG VỐN VAY NHẬT BẢN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 1984/BTC-QLN ngày 02 tháng 3 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc cho vay lại đối với Dự án “Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại tỉnh Bình Dương” (Dự án) như đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên theo quy định tại Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ và Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP .

Điều 2. Phê duyệt chủ trương đàm phán Công hàm trao đổi cho Dự án. Cho phép thành lập Đoàn đàm phán liên ngành bao gồm đại diện các Bộ, cơ quan: Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về nội dung dự thảo Công hàm trao đổi với các cơ quan đại diện của Chính phủ Nhật Bản. Ủy quyền cho ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn đàm phán.

Điều 3. Phê duyệt chủ trương đàm phán Thỏa thuận vay Nhật Bản cho Dự án. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành đàm phán với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản về dự thảo Thỏa thuận vay của Dự án theo quy định.

Điều 4. Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ về kết quả đàm phán Công hàm trao đổi và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Thỏa thuận vay của Dự án. Trường hợp có vấn đề vướng mắc trong quá trình đàm phán, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– TTg, PTTgTT Phạm Bình Minh;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,

các Vụ: KTTH, TH;
– Lưu: VT, QHQT (2). HQ.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh