Quyết định 284/QĐ-BXD năm 2021 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 284/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp;

Căn cứ Nghị định số ngày 11/11/2019 của Chính phủ quy định về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-BXD ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-BXD ngày 23/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ Xây dựng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ Xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban chỉ đạo PCKB quốc gia (để b/c);
– Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
– Bộ Quốc phòng (để theo dõi);
– Bộ Công an (để theo dõi);
– Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Sinh

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm Quyết định số 284/QĐ-BXD ngày 24/3/2020)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động, chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Điều 2. Phạm vi hoạt động

Triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố và phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành xây dựng.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

Ban Chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập trung thống nhất, tập thể thảo luận, Trưởng Ban kết luận và chỉ đạo thực hiện.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 4. Nhiệm vụ Trưởng Ban:

Lãnh đạo, điều hành, phân công, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của Ban Chỉ đạo; ủy quyền cho Phó Trưởng ban hoặc thành viên khác khi cần thiết; tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo khi cần thiết.

Điều 5. Nhiệm vụ của Phó Trưởng Ban thường trực:

Chỉ đạo, điều hành phần việc do Trưởng ban phân công và thay mặt Trưởng ban điều hành khi được ủy quyền; giúp Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức kiểm tra việc thực hiện; chuẩn bị nội dung họp; dự trù và quyết toán kinh phí; định kì thông tin, báo cáo về tình hình triển khai công tác phòng, chống khủng bố, công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng; tiếp nhận tin báo và xác minh theo thẩm quyền các tổ chức, cá nhân liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Điều 6. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo:

1. Nhiệm vụ chung

Tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo trong phạm vi, lĩnh vực phụ trách và nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao; chủ động đề xuất nội dung, cách thức triển khai các nội dung của Ban Chỉ đạo, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết; phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ; báo cáo về việc tổ chức triển khai nhiệm vụ được phân công theo định kỳ; đề xuất kiện toàn các thành viên Ban Chỉ đạo phù hợp với thực tế.

2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Cơ quan thường trực Thanh tra Bộ: Chủ trì tham mưu cho Trưởng ban chỉ đạo ban hành chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố, công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của Ban chỉ đạo; đầu mối phối hợp, cung cấp thông tin nghi vấn khủng bố, tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng cho đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để xử lý kịp thời, hiệu quả; chủ trì xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống khủng bố tại các dự án có nguy cơ khủng bố cao bị tấn công khủng bố và các dự án trọng yếu do Bộ quản lý; kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các công việc của Ban chỉ đạo; lập, dự trù và quyết toán kinh phí theo quy định.

b) Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Vụ pháp chế: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hàng loạt; tham mưu cho Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hàng loạt của Bộ ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác phòng, chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của ngành.

d) Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản: Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn phổ biến về công tác phòng, chống rửa tiền tài trợ khủng bố trong lĩnh vực bất động sản;

e) Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Văn phòng Bộ: Phối hợp với Thanh tra Bộ kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện chương trình trình, kế hoạch phòng, chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hàng loạt của Bộ; phối hợp lập, dự trù và quyết toán kinh phí; phối hợp với Thanh tra Bộ cung cấp, phản ánh thông tin nghi vấn liên quan khủng bố, tài trợ khủng bố xảy ra; phối hợp xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ phòng, chống khủng bố tại dự án có nguy cơ khủng bố cao bị tấn công khủng bố và các dự án trọng yếu do Bộ quản lý.

f) Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Vụ Kế hoạch – Tài chính: Phối hợp với Thanh tra Bộ chủ động xây dựng dự trù kinh phí thực hiện kế hoạch phòng, chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hàng loạt của Bộ.

g) Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Trung tâm Thông tin: Thường xuyên thu thập thông tin, tình hình liên quan âm mưu, phương thức khủng bố, phá hoại nhằm vào các mục tiêu, dự án thuộc Bộ quản lý; thường xuyên phối hợp với Thanh tra Bộ cung cấp, phản ánh thông tin nghi vấn liên quan khủng bố, tài trợ khủng bố xảy ra tại Bộ để trao đổi với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xử lý; kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi lợi dụng hoạt động trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý việc giới thiệu, thông tin quảng cáo vũ khí hủy diệt hàng loạt trên mạng Internet.

h) Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế: Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế về công tác phòng, chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Xây dựng

k) Thành viên Ban Chỉ đạo là Tổng Giám đốc Tổng Công ty: Phối hợp với Thanh tra Bộ Xây dựng thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại một số dự án do mình thực hiện khi có yêu cầu.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 7. Ban Chỉ đạo làm việc theo chương trình hàng năm, có điều chỉnh khi cần; định kỳ họp 06 tháng một lần và đột xuất khi cần.

Điều 8. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.

Điều 9. Các Cục, Vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp Ban Chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; bố trí nhân lực để thực hiện công tác phòng, chống khủng bố, công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của cơ quan, đơn vị.

Điều 10. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Thanh tra Bộ có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện công tác của Ban Chỉ đạo báo cáo lãnh đạo Bộ.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động báo cáo, đề xuất kiến nghị Ban Chỉ đạo hoặc báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến lĩnh vực được giao quản lý.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ trưởng về tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 11. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Xây dựng và các nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp khác của các quốc gia, tổ chức quốc tế, cá nhân người nước ngoài; việc thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố của Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung quy chế

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên quan việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này, các thành viên Ban Chỉ đạo kịp thời phản ánh về Thanh tra Bộ để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.