Quyết định 277/QĐ-TTg năm 2021 về danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 277/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật Tchức Chính phvà Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bí mật nhà nước đMật gồm:

1. Đề án, nghị quyết, tờ trình, hướng dẫn, kế hoạch, báo cáo, công văn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về việc bồi dưỡng, xây dựng cốt cán, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

2. Văn bản, tài liệu liên quan đến người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền lựa chọn, bố trí, tranh thủ ca Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

3. Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nội dung nhận xét, đánh giá, kiến nghị chủ trương ca Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chủ tịch nước; Thtướng Chính phủ; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với ý kiến cử tri trước các kỳ họp Quốc hội gây ảnh hưởng đến chính trị, quốc phòng, an ninh.

4. Báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội của Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nội dung nhận xét, đánh giá, kiến nghị chủ trương ca Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ gây ảnh hưng đến chính trị, quốc phòng, an ninh.

5. Kế hoạch, số liệu, báo cáo kết quả điều tra, khảo sát về thực trạng tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, đời sống của các tầng lớp nhân dân của y ban Mặt trận T quc Việt Nam các cp có tác động đến tình hình chính trị, quc phòng, an ninh, kinh tế – xã hội chưa công khai.

6. Văn bản ca Ban Thường trực, Đoàn Chtịch, y ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, giải pháp thực hiện công tác đi ngoại với các tổ chức Mặt trận và các tổ chức nước ngoài tương đương gây ảnh hưng đến chính trị, quốc phòng, an ninh, đi ngoại.

7. Báo cáo của Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có nội dung kiến nghị chủ trương giải quyết, xử lý đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc; việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; người Việt Nam định cư ở nước ngoài gây ảnh hưng đến chính trị, quốc phòng, an ninh.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trách nhim thi hành

1. Ban Thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phi hợp với Bộ trưng Bộ Công an hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

2. Các Bộ trưng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưng cơ quan thuộc Chính phủ, Chtịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các cơ quan, tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các t
nh, thành phtrực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– V
ăn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các
y ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân t
i cao;
– Viện kiểm sát nh
ân dân ti cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương c
a các đoàn thể;
– A03 (Bộ Công an);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, NC (2).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc