Quyết định 242/QĐ-BCT về giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong quý II năm 2022 do Bộ Công Thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 242/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO SẢN LƯỢNG NHẬP KHẨU XĂNG DẦU TĂNG THÊM TRONG QUÝ II NĂM 2022

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ kế hoạch phân giao tổng nguồn năm 2022; kế hoạch mua xăng dầu thông qua các hợp đồng đã ký của doanh nghiệp với Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc hóa dầu Nghi Sơn (PVNDP) và sau khi cân đối nguồn cung, nhu cầu xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng Quý II năm 2022;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 22/02/2022 và ngày 24/02/2022 giữa lãnh đạo Bộ Công Thương với Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam và các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước và Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong Quý II năm 2022 cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để bù đắp sản lượng thiếu hụt do nguồn cung xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước không đạt kế hoạch, bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và phục hồi kinh tế đất nước (có Phụ lục kèm theo).

Số lượng xăng dầu kinh doanh tạm nhập, tái xuất không tính vào lượng nhập khẩu xăng dầu giao bổ sung tại Quyết định này.

Điều 2. Các doanh nghiệp được giao tăng sản lượng nhập khẩu xăng dầu nêu trên phải thực hiện việc nhập khẩu xăng dầu không thấp hơn sản lượng xăng dầu giao bổ sung tại Quyết định này; đồng thời, phải chứng minh được hoạt động xuất, nhập khẩu của mình bằng các hóa đơn, chứng từ xuất, nhập xăng dầu trong mỗi tháng; báo cáo về Bộ Công Thương (qua Vụ Thị trường trong nước) tình hình, kết quả thực hiện trước ngày 20 hàng tháng.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, đúng quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu.

Điều 3. Giao Thanh tra Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Xuất nhập khẩu thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Quyết định này.

Giao Vụ Thị trường trong nước tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Quyết định này báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 25 hàng tháng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có tên trong Quyết định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Phó Thủ tướng Lê Minh Khái (để b/c);
– Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (để b/c);
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Tài chính;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Lưu: VT, TTTN.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Diên

 

PHỤ LỤC

Kèm theo Quyết định số 242/QĐ-BCT ngày 24 tháng 02 năm 2022

GIAO LƯỢNG NHẬP KHẨU TĂNG THÊM THAY THẾ NGUỒN XĂNG DẦU THIẾU HỤT TỪ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC QUÝ II NĂM 2022

STT

TÊN DOANH NGHIỆP

ĐƠN VỊ TÍNH

TỔNG LƯỢNG NHẬP KHẨU TĂNG THÊM BỔ SUNG LƯỢNG THIẾU HỤT TỪ NGUỒN SẢN XUẤT TRONG NƯỚC QUÝ II/2022

LƯỢNG NHẬP KHẨU TĂNG THÊM BỔ SUNG LƯỢNG THIẾU HỤT TỪ NGUỒN SẢN XUẤT TRONG NƯỚC THEO TỪNG THÁNG (T4, T5, T6)

Tổng

Xăng

Dầu

Tổng

Xăng

Dầu

1

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM (PETROLIMEX)

m3

1,065,567

383,490

682,077

355,189

127,830

227,359

2

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM (PVOIL)

m3

488,688

157,045

331,644

162,896

52,348

110,548

3

CÔNG TY TNHH THỦY BỘ HẢI HÀ

m3

140,401

33,126

107,275

46,800

11,042

35,758

4

CÔNG TY TNHH HẢI LINH

m3

124,898

50,708

74,189

41,633

16,903

24,730

5

CÔNG TY CPĐT DK NAM SÔNG HẬU

m3

66,804

29,559

37,245

22,268

9,853

12,415

6

CÔNG TY TNHH TMVT&DL XUYÊN VIỆT OIL

m3

165,117

72,432

92,685

55,039

24,144

30,895

7

TỔNG CÔNG TY TMXNK THANH L

m3

89,642

45,582

44,061

29,881

15,194

14,687

8

CÔNG TY CPTM DK ĐỒNG THÁP

m3

73,094

28,946

44,148

24,365

9,649

14,716

9

CÔNG TY CPTĐ THIÊN MINH ĐỨC

m3

144,152

28,489

115,663

48,051

9,496

38,554

10

CÔNG TY CP HÓA DẦU QUÂN ĐỘI

m3

41,636

10,623

31,013

13,879

3,541

10,338

TỔNG

m3

2,400,000

840,000

1,560,000

800,000

280,000

520,000