Quyết định 2288/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước của Công đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2288/-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018;

Theo đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bí mật nhà nước độ Mật gồm:

1. Kế hoạch, báo cáo có nội dung phản ánh, đánh giá về thực trạng người lao động có diễn biến về tư tưởng, nhận thức, hoạt động chống đối gây ảnh hưởng đến chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại.

2. Văn bản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, biện pháp thực hiện công tác đối ngoại của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với các tổ chức công đoàn các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, uy tín và vị thế quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Báo cáo, văn bản có nội dung phản ánh, đánh giá về tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công tự phát gây ảnh hưởng đến chính trị, đối ngoại, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

4. Báo cáo, văn bản có nội dung phản ánh, đánh giá về tình hình phức tạp trong việc gia nhập Công đoàn Việt Nam của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

5. Báo cáo, văn bản có nội dung phản ánh, đánh giá về các hoạt động chống phá của tổ chức, cá nhân đối với Công đoàn Việt Nam gây ảnh hưởng đến chính trị, đối ngoại, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

6. Báo cáo, kế hoạch, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư có nội dung liên quan đến đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới ảnh hưởng đến chính trị, đối ngoại, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội chưa công khai.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và công đoàn các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội:
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– Thường trực Đoàn Chủ tịch TLĐ;
– Cục A03 (BCA);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, PL;
– Lưu: VT, NC (2).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc