Quyết định 190/QĐ-BGTVT năm 2022 về đính chính Thông tư 40/2021/TT-BGTVT về định mức kinh tế – kỹ thuật công tác thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án xây dựng đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 190/QĐ- BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 40/2021/TT-BGTVT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG TÁC THU TIỀN DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 13 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 40/2021/TT- BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật công tác thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án xây dựng đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý như sau:

Đính chính cụm từ “ngày 01 tháng 03 năm 2021” tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 40/2021/TT-GTVT thành “ngày 01 tháng 03 năm 2022”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không thể tách rời của Thông tư số 40/2021/TT-BGTVT .

 


Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc CP;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Công báo; Cổng TTĐT Bộ GTVT;
– Cổng TTĐT Chính phủ;
– Báo Giao thông; Tạp chí GTVT;
– Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thọ