Quyết định 186/QĐ-TTg năm 2022 về chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành cấp lần đầu: ngày 04 tháng 3 năm 2021), (điều chỉnh lần thứ 1: ngày 11 tháng 02 năm 2022)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 186/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẾN CẢNG SỐ 5, SỐ 6 KHU BẾN CẢNG LẠCH HUYỆN THUỘC CẢNG BIỂN HẢI PHÒNG
(cấp lần đầu: ngày 04 tháng 3 năm 2021)

(điều chỉnh lần thứ 1: ngày 11 tháng 02 năm 2022)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng;

Căn cứ Văn bản đề nghị điều chỉnh Dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco nộp ngày 19 tháng 11 năm 2021; Công văn số 10/2022/HTC-KHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2022 của nhà đầu tư;

Xét báo cáo thẩm định số 9433/BC-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn bản số 564/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, với những nội dung điều chỉnh như sau:

1. Nội dung điều chỉnh thứ nhất:

Nội dung “Quy mô dự án: đầu tư xây dựng 02 bến có chiều dài 750m (mỗi bến dài 375m) tiếp nhận cỡ tàu công-ten-nơ đến 100.000 DWT (tương đương sức chở 8.000 Teus); 01 bến sà lan tiếp nhận tàu, sức chở 48 Teus; công trình bảo vệ cảng, hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng Lạch Huyện; quy mô sử dụng đất khoảng 47 ha” đã quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ được điều chỉnh như sau:

“Quy mô dự án: đầu tư xây dựng 02 bến có chiều dài 900m (mỗi bến dài 450m) tiếp nhận cỡ tàu công-ten-nơ đến 12.000 Teus hoặc đến 18.000 Teus phù hợp với điều kiện tiếp nhận của kết cấu hạ tầng liên quan và đáp ứng các yêu cầu về an toàn; 01 bến sà lan có chiều rộng 100m, tiếp nhận tàu, sức chở 160 Teus; công trình bảo vệ cảng, hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng Lạch Huyện; quy mô sử dụng đất khoảng 58,4042 ha (chưa bao gồm khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng)”.

2. Nội dung điều chỉnh thứ hai:

Nội dung “Vốn đầu tư thực hiện dự án (do nhà đầu tư đăng ký); 6.425,2 tỷ đồng; giai đoạn 1 (từ năm 2020-2025) là 6.072,976 tỷ đng; giai đoạn 2 (từ 2030 và sau 2030) là 352,236 tỷ đồng. Trong đó: vốn chủ sở hữu chiếm 15% tổng vốn đầu tư, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác chiếm 85% tổng vốn đầu tư” đã quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ được điều chỉnh như sau:

“Vốn đầu tư thực hiện dự án (do nhà đầu tư đăng ký): 8.951,185 tỷ đồng; giai đoạn 1 (từ năm 2020-2025) là 8.339,717 tỷ đồng; giai đoạn 2 (từ năm 2030) là 611,468 tỷ đồng. Trong đó: vốn chủ sở hữu chiếm 15% tổng vốn đầu tư, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác chiếm 85% tổng vốn đầu tư”.

Các nội dung khác tại Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ được giữ nguyên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm:

a) Cập nhật phạm vi, ranh giới, diện tích sử dụng đất của Dự án theo điều chỉnh chủ trương đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định và các nội dung có liên quan theo chức năng nhiệm vụ quản lý.

b) Cập nhật vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu vực đảo Cát Hải thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải đđảm bảo sự phù hợp của Dự án với quy hoạch xây dựng theo quy định.

c) Chỉ đạo nhà đầu tư hoàn thiện Dự án theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

d) Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco theo đúng quy định về pháp luật đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, các pháp luật khác có liên quan, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của các bộ, ngành liên quan, bao gồm: kiểm tra, giám sát việc huy động vốn của nhà đầu tư (vốn tự có, tự bổ sung, tự huy động và vốn vay) theo tiến độ thực hiện Dự án.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung Báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án tại Báo cáo số 9433/BC-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 và nội dung báo cáo tại Văn bản số 564/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 24 tháng 01 năm 2022.

3. Bộ Giao thông vận tải:

a) Chịu trách nhiệm về việc ban hành Văn bản số 12229/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2021 tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch;

b) Tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với Dự án trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư và quản lý khai thác, sử dụng bến cảng theo quy định của pháp luật.

4. Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco:

a) Chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án điều chỉnh, hiệu quả đầu tư Dự án và các nội dung cam kết theo quy định của pháp luật; hoàn thiện Dự án theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến các cơ quan liên quan tại Báo cáo thẩm định điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư;

b) Chịu trách nhiệm huy động đầy đủ nguồn vốn, tổ chức, triển khai thực hiện và quản lý Dự án theo đúng quy định của pháp luật;

c) Chịu trách nhiệm thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan như đề nghị tại Công văn số 10/2022/HTC-KHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco. Tổ chức kinh tế được thành lập phải là doanh nghiệp do Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco nắm 100% vốn điều lệ và phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được gửi cho Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco (địa chỉ s01, đường Huỳnh Tấn Phát, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) và một bản được lưu tại Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
– Như khoản 3 Điều 3;
– Thủ tướng Chính phủ;
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT, TNMT, XD, QP, CA;
– Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, NN, KTTH, PL, QHĐP;
– Lưu: VT, CN (02).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Văn Thành