Quyết định 171/QĐ-BHXH năm 2022 thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 171/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo him xã hội Việt Nam;

Căn cứ vào Ngh quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tin tệ hỗ trợ Chương trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo him xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

– Phó Th tướng Lê Minh Khái (để b/c);
– Hội đồng Quản lý BHXH (để b/c);

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Tổng Giám đốc;
– Các Phó Tổng Giám đốc;
– Cổng thông tin điện tử BHX
H Việt Nam;
– Lưu: VT, KHĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Mạnh

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 171/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết s43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (sau đây gọi chung là Nghị quyết số 11/NQ-CP); Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 11/NQ-CP gắn với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm và Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2022-2023.

2. Triển khai thực hiện kịp thời các chính sách, giải pháp nhằm thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19; phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

3. Thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, k cương hành chính trong thực thi công vụ.

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Mục tiêu chung

– Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ htrợ Chương trình;

– Thực hiện có hiệu qu các chính sách, chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bo hiểm thất nghiệp (BHTN); tăng nhanh diện bao phủ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nhất là BHXH tự nguyện; phấn đấu thực hiện BHXH, BHYT toàn dân; sdụng, quản lý quỹ BHXH, quỹ BHTN, quỹ BHYT đảm bảo an toàn, hiệu quả; kịp thời triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gn với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Xây dựng ngành BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

– Năm 2022 phấn đấu đạt khoảng 37%-38% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, khoảng 31% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 92% dân số. Năm 2023 phấn đấu đạt khoảng 40,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, khoảng 31,7% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 93,2% dân số;

– Đẩy mạnh thanh toán điện tử, phấn đấu đến hết năm 2025 đạt 60% số người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp BHTN sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị;

– Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện các giải pháp theo hướng giảm số lượng TTHC, giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp;

– Đẩy mạnh áp dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của ngành BHXH Việt Nam và trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các tổ chức, đơn vị liên quan;

– Đảm bảo hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tiếp nhận trong năm được số hóa và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

– Hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch theo lộ trình liên quan đến việc chuyển đổi số trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Triển khai và tiếp tục thực hiện các Chương trình, Kế hoạch trọng tâm của BHXH Việt Nam thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

– Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (Quyết định số 91/QĐ-BHXH ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Tổng Giám đốc BHXH Vit Nam);

– Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 (Kế hoạch số 307/KH-BHXH ngày 28 tháng 01 năm 2022 của BHXH Việt Nam);

– Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Quyết định số 2422/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam);

– Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Kế hoạch số 5444/KH-BHXH ngày 04 tháng 12 năm 2017 của BHXH Việt Nam);

– Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Kế hoạch số 5445/KH-BHXH ngày 04 tháng 12 năm 2017 của BHXH Việt Nam);

– Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 (Quyết định số 624/QĐ-BHXH ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam);

– Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN (Kế hoạch số 519/KH-BHXH ngày 22 tháng 02 năm 2017 của BHXH Việt Nam);

– Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH (Kế hoạch số 1279/KH-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của BHXH Việt Nam);

– Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Quyết định số 657/QĐ-BHXH ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam).

2. Tập trung tăng nhanh diện bao phủ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng cường công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25 tháng 3 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị ln thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Nghị quyết số 102/NQ- CP ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH.

3. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ trong việc phòng, chống dịch Covid-19; các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội.

4. Tăng cường công tác quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN; thực hiện giải quyết hưởng các chế độ BHXH cho người lao động kịp thời, đúng chính sách pháp luật; tổ chức chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng đảm bảo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội,

5. Chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng chính sách pháp luật về an sinh xã hội, đảm bảo mở rộng và thực hiện đầy đủ các quyền lợi của người tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gn với ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh chuyn đi strên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành BHXH Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; triển khai hiệu quả các quy định thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật, đảm bảo thích ứng linh hoạt theo chỉ đạo của Chính phủ; đổi mới phương pháp thực hiện thanh tra kiểm tra, kết hợp giữa thanh tra kiểm tra trực tiếp với rà soát dữ liệu bằng phương pháp điện tử.

8. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Đổi mới công tác truyền thông cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó tập trung vào người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

(Nhiệm vụ cụ thể thực hiện tại Phụ lục kèm theo Chương trình hành động này)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện và cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan của Chương trình hành động.

Báo cáo đánh giá kết quả tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động năm 2022, năm 2023 của đơn vị gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 15 tháng 8 hằng năm (qua Vụ Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản và thư điện tử email: [email protected]) đ tng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

2. Giao Vụ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình hành động. Trong quá trình tổ chức thực hiện chủ động báo cáo Tổng Giám đốc về các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo Chương trình hành động được thực hiện hiệu quả./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NGÀY 30/01/2022 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Tập trung tăng nhanh diện bao ph người tham gia BHXH, BHYT; tăng cường công tác thu BHXH, BHTN, BHYT; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các ch tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 125/NQ-CP , Nghị quyết số 102/NQ-CP

1

Tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT với lộ trình thích hợp; triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tiềm năng, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bn hướng dẫn thực hiện trong công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Ban Qun lý Thu – Sổ, Thẻ

BHXH tnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

2

Thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời, khc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Phấn đấu đạt và vượt mức chtiêu dự toán hàng năm được Thtướng Chính phủ giao

Ban Qun lý Thu – Sổ, Thẻ

BHXH tnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

3

Phát triển mạng lưới đại lý chuyên nghiệp, hiệu quả. Tăng cường đào tạo kỹ năng đối với đại lý thu BHXH, BHYT, BHTN và tổ chức dịch vụ nhận y quyền thu BHXH, BHYT, BHTN. Giao chtiêu kế hoạch phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho từng đại lý thực hiện

Ban Qun lý Thu – Sổ, Thẻ

BHXH tnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

II

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu qu các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ trong việc phòng chống dịch Covid-19, các nhiệm vụ, gii pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho người lao động, người sử dụng lao động bị nh hưởng bi dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội

1

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu qucác biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ trong toàn Ngành

Văn phòng

BHXH tnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022-2023

2

Tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưng bi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan

Ban Qun lý Thu – Sổ, Thẻ

BHXH tnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022-2023

3

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP và các văn bản liên quan về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BHTN

Ban Thực hiện chính sách BHXH

BHXH tnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022-2023

4

Phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham gia dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Xác nhận danh sách người tham gia BHXH do đơn vị sử dụng lao động gửi đến để thực hiện chính sách hỗ trợ an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

Ban Quản lý Thu – Sổ, Thẻ

BHXH tnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022-2023

5

Theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

Văn phòng

BHXH tnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022-2023

III

Tăng cường công tác quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN; thực hiện giải quyết hưởng các chế độ BHXH cho người lao động kịp thời, đúng chính sách pháp luật; tổ chức chi trả đầy đ, kịp thời, đúng chế đ cho người hưởng đảm bảo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

1

Rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện quy trình quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN nhằm giảm thời gian, hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Vụ Tài chính – Kế toán

Ban Thực hiện chính sách BHXH, Trung tâm CNTT, Văn phòng, BHXH tỉnh, thành phố

Giai đoạn 2022-2023

2

Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng. Xây dựng lộ trình và giao chỉ tiêu cho BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện vận động, khuyến khích người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Vụ Tài chính – Kế toán

Các đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022-2023

3

Đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan quy định gói hỗ trợ BHYT cho người dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh để đảm bảo quyền được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh BHYT; xem xét đưa bệnh Covid-19 vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B để đảm bảo cân đối giữa việc sử dụng ngân sách nhà nước và quỹ BHYT

Ban Thực hiện chính sách BHYT

Các đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022-2023

IV

Chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng chính sách pháp luật về an sinh xã hội, đảm bo mở rộng và thực hiện đầy đủ các quyền lợi của người tham gia BHXH, BHTN, BHYT

1

Phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, tiếp tục nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo các Đề án cải cách chính sách BHXH theo Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH

Ban Thực hiện chính sách BHXH

Các đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022-2023

2

Tham gia sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, Luật Việc làm, Luật An toàn – vệ sinh lao động và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN và các chính sách có liên quan

Ban Thực hiện chính sách BHXH

Các đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022-2023

3

Rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ thực hiện giải quyết chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Ban Thực hiện chính sách BHXH

Các đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022-2023

4

Phối hợp tham gia với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan để sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách BHYT phù hợp với yêu cầu thực tiễn

Ban Thực hiện chính sách BHYT

Các đơn vị liên quan

Giai, đoạn 2022-2023

V

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh chuyển đổi s trên tt cả các lĩnh vực hoạt động của ngành BHXH Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH

1

Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam; thực hiện cơ chế một ca, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp

Văn phòng

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

2

Xây dựng Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của ngành BHXH Việt Nam

Văn phòng

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

3

Tổ chức thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đi số đáp ứng yêu cầu người dân, doanh nghiệp

Văn phòng

Các đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022-2023

4

Tiếp tục trao đổi, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, địa phương thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) để đáp ứng yêu cầu khai thác dữ liệu phục vụ cho tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022-2023

5

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho cá nhân trên nhiều phương diện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; sẵn sàng kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương theo quy định để phục vụ cho công tác tiêm chủng, công tác hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022-2023

6

Nâng cấp, bổ sung, cập nhật, hoàn thiện hệ thống phần mềm nhằm kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022-2023

VI

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; triển khai hiệu quả các quy định thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật, đảm bảo thích ứng linh hoạt theo chỉ đạo của Chính phủ; đổi mới phương pháp thực hiện thanh tra kiểm tra, kết hợp giữa thanh tra kiểm tra trực tiếp với rà soát dữ liệu bằng phương pháp điện tử

1

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Ngành để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, tránh chồng chéo, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp

Vụ Thanh tra kiểm tra

Các đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022-2023

2

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải đáp thắc mắc của công dân về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo đúng chính sách, quy định của pháp luật; giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại, tố cáo về BHXH, BHYT, BHTN; không để tình trạng đơn tồn đọng, kéo dài

Vụ Thanh tra kiểm tra

Các đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022-2023

3

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của BHXH Việt Nam để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan mới được ban hành

Vụ Thanh tra kiểm tra

Các đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022-2023

VII

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Đổi mới công tác truyền thông cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó tập trung vào người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất

1

Xây dựng kịch bản truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT hướng tới mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân. Tiếp tục đổi mới công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN, trong đó tập trung tuyên truyền những điểm mới của chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến các nhóm đối tượng là chủ sử dụng lao động, người lao động, các hộ nông dân, hộ kinh doanh cá thể, học sinh – sinh viên… qua đó nâng cao nhận thức và sự chđộng của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chính sách pháp luật v BHXH, BHYT

Trung tâm Truyền thông

Các đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022-2023

2

Tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu những thành tựu và kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của ngành BHXH Việt Nam; kết quả cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành, nhất là những ưu điểm, tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số đã đem lại hiệu quả trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN

Trung tâm Truyền thông

Các đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022-2023

3

Phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của BHXH Việt Nam

Trung tâm Truyền thông

Các đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022-2023