Quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân.

Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình. Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ. 

Quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân:

– Phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới.

– Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác.

Bên cạnh đó, tại Điều 12 và Điều 13 Luật báo chí 2016 cũng quy định rõ trách nhiệm của cơ quan đối với quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của công dân.

Trách nhiệm của cơ quan báo chí đối với quyền tự do ngôn luận của công dân:

  1. Đăng, phát kiến nghị, phê bình, tin, bài, ảnh và tác phẩm báo chí khác của công dân phù hợp với tôn chỉ, mục đích và không vi phạm khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 9 Luật này; trong trường hợp không đăng, phát sóng phải trả lời và nêu rõ lý do khi có yêu cầu;
  2. Trả lời hoặc yêu cầu tổ chức, người có chức vụ trả lời bằng thư hoặc trên báo chí về kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến;
  3. Các cơ quan báo chí, nhà báo chủ động phát hiện, tìm hiểu, điều tra các sự kiện, vụ việc phát sinh trong đời sống, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công dân để kịp thời có tác phẩm báo chí phù hợp đăng, phát trên báo chí hoặc trực tiếp kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết”.

Trách nhiệm của Nhà nước đối với quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân:

Điều 13 Dự thảo quy định về trách nhiệm của Nhà nước đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân có ba khoản:  

  1. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình.
  2. Báo chí, nhà báo; phóng viên, biên tập viên chưa được cấp thẻ nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ;
  3. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân.
  4. Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng”.

Trên đây là một số nội dung công ty ACC cung cấp về những quy định về quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Khách hàng cần tìm hiểu chi tiết hãy liên hệ chúng tôi.

 

 

Viết một bình luận