Quy định về giải thể doanh nghiệp tư nhân

Giải thể doanh nghiệp nói chung hay giải thể doanh nghiệp tư nhân nói riêng đều phải thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể. Sau đây cùng ACC GROUP tìm hiểu về giải thể doanh nghiệp tư nhân.

1. Doanh nghiệp tư nhân

Điều 183-Luật doanh nghiệp 2014 quy định “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân:

  • Doanh nghiệp do một cá nhân là chủ. Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh hoặc thành viên công ty hợp danh. Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ có toàn quyền định đoạt tài sản, tổ chức, quản lý doanh nghiệp mà không chia sẻ với bất kỳ ai. Vì không có sự chia sẽ quyền, không phân chia lợi nhuận nên chủ doanh nghiệp có nghĩa vụ chịu toàn bộ rủi ro trong quá trình kinh doanh. Đây là trách nhiệm vô hạn.
  • Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.
  • Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

2. Giải thể doanh nghiệp tư nhân

Giải thể doanh nghiệp tư nhân là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh. Việc giải thể doanh nghiệp tư nhân không chỉ phát sinh quan hệ giữa chủ doanh nghiệp với cơ quan nhà nước, nó làm phát sinh quan hệ giữa chủ doanh nghiệp với đối tác, người lao động. Thủ tục giải thể phải tuân theo những quy định của pháp luật và được xem là hoàn thành khi thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Doanh nghiệp tư nhân chỉ giải thể trong 03 trường hợp sau:

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn

– Theo quyết định của chủ sở hữu công ty

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

3. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trừ trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án được thực hiện như sau:

Bước 1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Đây là quyết định của chủ sở hữu công ty.

Quyết định phải có các nội dung: Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Lý do giải thể; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty (thời hạn này không được quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể); Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp lao động; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện bước 2

Bước 2. Thông báo công khai quyết định giải thể

Công ty gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở. gồm các hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Thanh lý tài sản và các khoản nợ của doanh nghiệp

chủ sở hữu doanh nghiệp trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp.

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết

– Nợ thuế

– Các khoản nợ khác.

Làm thủ tục trả con dấu đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 và vẫn sử dụng mẫu con dấu do cơ quan công an cấp trước đó. 

Bước 4. Làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế khi giải thể

Bước 5. Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Lưu ý:

Đối với doanh nghiệp giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án thì không thực hiện thủ tục Thông qua quyết định giải thể mà sẽ triệu tập cuộc họp để quyết định giải thể doanh nghiệp.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể.

Sau đó, thực hiện theo trình thự, thủ tục giải thể doanh nghiệp như các trường hợp trên.

Trên đây là những thông tin về giải thế doanh nghiệp tư nhân của ACC Group. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết!

Viết một bình luận