Quy định về giải thể doanh nghiệp nước ngoài

Việc giải thể doanh nghiệp nói chung được thực hiện khá phức tạp, vì vấn đề này dàn trải trong nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau. Và Giải thể doanh nghiệp nước ngoài không chỉ phức tạp mà còn mất nhiều thời gian, sau đây cùng ACC GROUP tìm hiểu về vấn đề này.

1. Doanh nghiệp nước ngoài

Luật doanh nghiệp 2014 không có quy định chính xác về cụm từ hay loại hình “doanh nghiệp nước ngoài”. Tuy nhiên có thể hiểu doanh nghiệp nước ngoài là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật về đầu tư có ghi nhận và điều chỉnh các vấn đề đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo quy định tại khoản 20 –điều4 – Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 14, 17 –điều 3 – Luật đầu tư 2014

“Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, cá nhân được hiểu là nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của luật đầu tư.”

“Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam”

“Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.”

2. Giải thể doanh nghiệp nước ngoài

Việc giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay thực hiện theo quy định thống nhất với doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, theo đó khi thực hiện Giải thể doanh nghiệp nước ngoài phải tuân thủ các quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư và Luật quản lý thuế.

Giải thể doanh nghiệp nước ngoài hoàn thành khi đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc của giải thể: Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc cơ quan trọng tài.

Pháp luật doanh nghiệp có quy định về 04 trường hợp giải thể doanh nghiệp, tuy nhiên việc giải thể doanh nghiệp nước ngoài thường xảy ra trong trường hợp nhà đầu tư quyết định chấm dứt dự án đầu tư. 

Đối với trường hợp này, việc giải thể doanh ngiệp nước ngoài được thực hiện theo các bước sau:

Chấm dứt dự án đầu tư

Công ty gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định.

Giải thể doanh nghiệp

Quy trình và thủ tục giải thể đối với doanh nghiệp nước ngoài được thực hiện theo quy định chung về giải thể doanh nghiệp tại Luật doanh nghiệp 2014, gồm:

  • Doanh nghiệp nước ngoài thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. (Quyết định này gồm có: Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Lý do giải thể; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động)
  • Doanh nghiệp nước ngoài tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, thanh lý hợp đồng thuê đất hoặc bàn giao đất (Áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp nước ngoài thuê đất hoặc được giao đất), thực hiện các nghĩa vụ về tài chính của Công ty
  • Tiến hành thủ tục đóng mã số thuế Công ty: Tùy thuộc vào thực tế hồ sơ kế toán của doanh nghiệp mà thủ tục đóng cửa mã số thuế sẽ kéo dài từ 04 – 06 tháng 

Lưu ý: Trong trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan.

  • Gửi quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai 
  • Hoàn tất thủ tục trả dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu Công ty;
  • Thực hiện thủ tục giải thể Công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương.

Trên đây là những quy định của pháp luật liên quan đến Giải thể doanh nghiệp nước ngoài ACC Group cung cấp.

Viết một bình luận