Quy định về giải thể doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước là một doanh nghiệp khá đặc biệt vì đây là doanh nghiệp do nhà nước quản lý, điều hành hoạt động. Vì vậy giải thể doanh nghiệp nhà nước sẽ được thực hiện như thế nào, có gì khác biệt so với giải thể doanh nghiệp bình thường, hãy cùng ACC GROUP tìm hiểu.

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 172/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.
 • Thông tư 129/2015/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

2. Doanh nghiệp nhà nước

Theo quy định tại khoản 8-điều 4-Luật doanh nghiệp 2014: “Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”

 • Doanh nghiệp Nhà nước được tổ chức quản lý theo hình thức công ty TNHH một thành viên.
 • Doanh nghip Nhà nước có tên gi, có con du riêng, có tr s chính trên lãnh th Vit Nam.
 • Doanh nghip Nhà nước là t chc kinh tế do Nhà nước đu tư vn, thành lp và t chc qun lý, hot đng kinh doanh hay hot đng công ích nhm thc hin các mc tiêu kinh tế xã hi do Nhà nước giao.
 • Doanh nghip Nhà nước là đơn v có tư cách pháp nhân, có quyn và nghĩa v dân s, t chu trách nhim v toàn b hot đng kinh doanh trong phm vi vn do doanh nghip qun lý.

3. Giải thể doanh nghiệp nhà nước

Khoản 1-Điều 24-Nghị định 172/2013/NĐ-CP Doanh nghiệp nhà nước bị giải thể trong 05 trường hợp sau:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động trong Điều lệ công ty mà không gia hạn.
 • Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Kinh doanh thua lỗ 03 năm liên tiếp và có số lỗ lũy kế bằng 3/4 vốn nhà nước tại công ty trở lên, nhưng chưa lâm vào tình trạng phá sản.
 • Không thực hiện được các nhiệm vụ do Nhà nước giao trong thời gian 02 năm liên tiếp sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết.
 • Việc tiếp tục duy trì doanh nghiệp nhà nước là không cần thiết.

4. Quy trình giải thể doanh nghiệp nhà nước

Trong trường hợp doanh nghiệp nhà nước rơi vào các trường hợp phải giải thể theo quy định hoặc có văn bản đề nghị giải thể công ty từ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, thành lập Hội đồng giải thể để thẩm định đề nghị giải thể công ty. 

Người có thẩm quyền ra quyết định giải thể doanh nghiệp nhà nước theo các nội dung quy định pháp luật. 

Sau khi có quyết định giải thể:

 • Doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện các quy định: Phải đăng báo điện tử hoặc báo viết trong 03 số liên tiếp và được đăng tải trên cổng thông tin doanh nghiệp với đầy đủ nội dung.
 • Kể từ ngày quyết định có hiệu lực, doanh nghiệp nhà nước phải chấm dứt hoạt động kinh doanh, thanh toán nợ, lập danh sách chủ nợ, gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế. Trong vòng 30 ngày, bàn giao báo cào tài chính, sổ sách, tài liệu,… cho hội đồng giải thể
 • Hội đồng giải thể có trách nhiệm thực hiện các quy định: Thu hồi con dấu; Lập phương án giải thể; Tổ chức giải thể theo phương án đã duyệt,… (Quy định chi tiết tại điều 15 – Thông tư 129/2015/TT-BTC)

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, sau khi kết thúc việc giải thể, Hội đồng giải thể phải:

 • Lập báo cáo tài chính, về giải thể công ty trình người quyết định giải thể công ty; 
 • Nộp lại con dấu cho cơ quan Công an và Giấy đăng ký kinh doanh cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi công ty đã đăng ký kinh doanh; 
 • Đăng trên 1 tờ báo của Trung ương và báo địa phương trong 03 số liên tiếp về việc kết thúc giải thể công ty.

Sau khi kết thúc quá trình giải thể, toàn bộ hồ sơ, sổ kế toán của doanh nghiệp nhà nước bị giải thể, sổ sách liên quan đến quá trình giải thể công ty phải được lưu trữ tại cơ quan quyết định thành lập công ty theo đúng các quy định về lưu trữ tài liệu.

Trên đây là những cập nhật về Giải thể doanh nghiệp nhà nước của ACC GROUP.

Viết một bình luận