Quy định về giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Hiện nay tỷ lệ giải thể doanh nghiệp ngày càng cao, một trong số đó là những doanh nghiệp mới thành lập. Dù mới thành lập nhưng vì không có đủ khả năng tài chính hoặc không muốn tiếp tục kinh doanh, hoặc vì bất cứ lý do nào dẫn đến việc giải thể doanh nghiệp mới thành lập. Sau đây cùng ACC GROUP tìm hiểu về vấn đề này.

1. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Theo quy định của pháp luật sẽ có 04 trường hợp giải thể doanh nghiệp:

 • Hết thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ doanh nghiệp mà không gia hạn
 • Theo quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp
 • Công ty không có đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp này trong thời hạn sáu tháng liên tục
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên đối với doanh nghiệp mới thành lập, việc giải thể chủ yếu xuất phát từ quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp. Giải thể doanh nghiệp mới thành lập thường có đặc điểm sau:

Doanh nghiệp mới thành lập thường sẽ không quá phức tạp do doanh nghiệp mới thành lập, chưa hoạt động kinh doanh, chưa phát hành hóa đơn, chưa có doanh thu, chưa phát sinh các khoản nợ, khoản vay, chưa phát sinh nhiều trong quan hệ với người lao động,…..Tuy nhiên Pháp luật về doanh nghiệp hiện hành không có quy định riêng đối về giải thể doanh nghiệp mới thành lập. Việc giải thể doanh nghiệp mới thành lập phải được thực hiện theo quy trình.

2. Thủ tục Giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Theo quy định tại điều 202 – Luật doanh nghiệp năm 2014, việc giải thể doanh nghiệp mới thành lập được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể của:

Chủ doanh nghiệp đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân

Thành viên hợp danh đối với loại hình công ty hợp danh

Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, người đại diện theo pháp luật phải gửi quyết định giải thể và biên bản họp tới cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động, đăng quyết định giải thể trên cổng thông tin đăng lý kinh doanh và niêm yết công khai.

Khi nhận được quyết định giải thể , cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp mới thành lập giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Thanh lý tài sản và các khoản nợ của doanh nghiệp

Bước 4: Hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế khi giải thể

Đối với doanh nghiệp mới thành lập, việc thực hiện bước 3, 4 sẽ nhanh chóng hơn vì đặc điểm của doanh nghiệp mới thành lập chưa có phát sinh nhiều về nợ về tài sản và về thuế.

Tuy nhiên, dù có phát sinh hay không thì doanh nghiệp mới thành lập vẫn phải thực theo quy định.

Các khoản nợ sẽ được thanh toán theo thứ tự quy định tại khoản 5-điều 202 –luật doanh nghiệp 2014:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết
 • Nợ thuế
 • Các khoản nợ khác.

Các công việc mà doanh nghiệp phải hoàn thiện đối với cơ quan thuế:

 • Hoàn thiện tờ khai thuế của các quý trong năm
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Bước 5: Nộp hồ sơ giải thể

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ, công ty nộp hồ sơ đăng ksy giải thể doanh nghiệp, gồm:

 • Thông báo về việc giải thể (Mẫu II-24 thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)
 • Báo cáo thanh lý tài sản
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán
 • Danh sách người lao động
 • Con dấu
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ nếu không phải là người đại diện pháp luật

Trên đây là một số cập nhật quy định của ACC GROUP về Giải thể doanh nghiệp mới thành lập.

Viết một bình luận