Quy định về cho thuê mặt nước biển.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 140 Luật Đất đai năm 2013 thì đất có mặt nước ven biển được Nhà nước cho thuê. Cùng Công ty ACC tìm hiểu về những quy định về cho thuê mặt nước biển qua bài viết sau.

1. Quy định về cho thuê mặt nước biển:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 140 Luật Đất đai năm 2013 thì đất có mặt nước ven biển được Nhà nước cho thuê đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, phi nông nghiệp.

Khoản 3 Điều 28 Luật Thủy sản 2003 quy định Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức, cá nhân thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản theo dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;

b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản theo dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam xét duyệt.

2. Hồ sơ xin thuê mặt nước biển:

Khoản 4 Điều 10 Nghị định 27/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản quy định:

a) Đối với tổ chức, cá nhân trong nước :

+ Đơn xin thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản;

+ Báo cáo dự án khả thi nuôi trồng thủy sản được cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh thẩm định;

+ Bản thuyết minh về năng lực kỹ thuật nuôi trồng thủy sản;

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thuỷ sản và kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao hợp lệ)”.

Điều 12 Nghị định 27/2005/NĐ-CP quy định hạn mức diện tích và thời gian giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản như sau:

  1. Diện tích mặt nước biển được giao để nuôi trồng thủy sản không quá một (01) ha.
  2. Diện tích mặt nước biển cho thuê để nuôi trồng thủy sản không quá ba mươi (30) ha trong vùng biển ba (3) hải lý trở vào bờ hoặc không quá một trăm (100) ha trong vùng biển cách bờ từ ba (3) hải lý trở ra.
  3. Thời hạn giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản không quá hai mươi (20) năm, được tính từ ngày ghi trong quyết định giao, cho thuê mặt nước biển.
  4. Trường hợp diện tích mặt nước biển đã giao, cho thuê để nuôi trồng thủy sản mà không được sử dụng hết theo quy định của Bộ Thủy sản, thì bị thu hồi phần diện tích mặt nước biển không được sử dụng đó.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn muốn thuê một ha mặt nước biển với thời hạn thuê là 50 năm để nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản tối đa là 20 năm.

3. Khung giá thuê mặt nước:

Khoản 1 Điều 7 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau:

  1. Mặt nước không thuộc phạm vi quy định tại Điều 10 Luật Đất đai và Khoản 3 Điều này, khung giá thuê được quy định như sau:

a) Dự án sử dụng mặt nước cố định: từ 20.000.000 đồng/km2/năm đến 300.000.000 đồng/km2/năm.

b) Dự án sử dụng mặt nước không cố định: từ 100.000.000 đồng/km2/năm đến 750.000.000 đồng/km2/năm.

Trên đây là một số nội dung công ty ACC Group cung cấp về những quy định cho thuê mặt nước biển. Khách hàng cần tìm hiểu chi tiết hãy liên hệ chúng tôi.