Pháp luật quy định trị giá tính thuế và thời điểm tính thuế là gì?

Để xác định được số thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với các loại hàng hóa xuất –nhập khẩu phải nộp, doanh nghiệp cần phải xác định được trị giá tính thuế và thời điểm tính thuế. Sau đây cùng ACC GROUP tìm hiểu Quy định trị giá tính thuế và thời điểm tính thuế.

1. Căn cứ pháp lý

  • Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016
  • Luật Hải quan năm 2014
  • Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  • Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2015/tt-btc ngày 25 tháng 3 năm 2015 của bộ trưởng bộ tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Trị giá tính thuế

Theo quy định, trị giá tính thuế phải được quy đổi sang đồng Việt Nam căn cứ tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm cuối ngày của ngày thứ 5 tuần trước liền kề. Tỷ giá này được công bố trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục hải quan. (Nghị định 08/2015/NĐ-CP)

Đối với các đồng tiền chưa được Hội sở chính ngân hàng công bố, Tổng cục hải quan sẽ cập nhật tỷ giá.

Trị giá tính thuế hàng hóa Xuất khẩu:

Là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất ở Việt Nam, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F) (Tức là giá FOB hoặc giá DAF). Còn được gọi là Trị giá hải quan.

Trị giá tính thuế hàng hóa Nhập khẩu:

Là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên. Có các cách tính:

Trị giá tính thuế = Giá FOB + phí bảo hiểm quốc tế + phí vận tải quốc tế (Tức là giá Không bao gồm: Phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F))

Trị giá tính thuế = Giá CIF (Tức là giá đã bao gồm: phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F))

3. Thời điểm tính thuế

Theo quy định tại điều 35 –thông tư 38/2015/TT-BTC:

Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là ngày đăng ký tờ khai hải quan. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo mức thuế, trị giá tính thuế và tỷ giá tính thuế tại thời điểm tính thuế.

Trường hợp người nộp thuế kê khai, tính thuế trên tờ khai hải quan giấy trước ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng có tỷ giá khác với tỷ giá áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thì cơ quan hải quan thực hiện tính lại số thuế phải nộp theo tỷ giá được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Lưu ý: Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần để xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần thì việc khai thuế, tính thuế thực hiện theo từng lần thực tế xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo mức thuế, trị giá tính thuế và tỷ giá tính thuế áp dụng theo ngày làm thủ tục hải quan có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên cơ sở số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu.

Trên đây là những cập nhật về Quy định trị giá tính thuế và thời điểm tính thuế của ACC Group.